Den svenska lodjursstammen fortsätter öka

2022-06-20 NYHET Resultaten från årets inventering visar att det finns omkring 1 450 lodjur i Sverige. Populationen ligger med marginal över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 870 individer.

- I Sverige registrerades 246,5 familjegrupper under den senaste inventeringsperioden. Det är en uppgång från förra året då 213 familjegrupper dokumenterades. Det är dock viktigt att även se över trenden några år tillbaka för att få en bättre bild,  säger Jens Andersson, tf. chef för Viltanalysenheten. 

Årets inventeringssäsong är den åttonde säsongen med gemensam skandinavisk inventeringsmetodik och resultaten är därmed jämförbara fr.o.m. 2013/2014. 

Lodjurspopulationen i Skandinavien är totalt sett något större jämfört med 2020/2021. 2021/2022 konstaterades det 305 familjegrupper i Skandinavien. Detta är en uppgång med 25 familjegrupper sedan inventeringen 2020/2021. Jämfört med 2020/2021 har det under 2021/2022 konstaterats 33,5 familjegrupper fler i Sverige och 8,5 färre i Norge. 

Att jämföra inventeringsresultat mellan påföljande år bör dock göras med försiktighet då skillnader mellan år kan bero på andra faktorer än faktiska förändringar i populationen. Det är därför viktigt att titta på trenden några år tillbaka. Det vi kan se nu är att efter några år med minskande stam så visar de sista två åren åter på en ökning. 

- Naturvårdsverket har tidigare delegerat rätten att besluta om licensjakt till samtliga länsstyrelser, utom Gotlands län. Efter sommaren kommer vi att ta beslut kring överlämnande av rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelsen inför 2023, säger Carl-Johan Lindström chef för Viltförvaltningsenheten.

Fakta om lodjursinventering

Inventering av lodjur pågår varje år från första oktober till sista februari. Inventeringsarbetet baseras på registrering av familjegrupper, det vill säga en hona och hennes unge/ungar. Utifrån dessa uppgifter beräknas sedan hur många lodjur som finns i området. Övervakningen sker främst genom spårning på snö samt med hjälp av länsstyrelsens och allmänhetens viltkameror. Jägarnas och allmänhetens observationer utgör också en viktig del i inventeringsarbetet och alla som vill kan rapportera och ta del av observationer via skandobs.se eller mobilappen Skandobs. 

Väderförhållanden kan försvåra inventeringen (till exempel brist på spårsnö), nya metoder, och tekniska lösningar  kan också påverka resultaten. Eftersom inventeringsmetoden endast räknar honor med årsungar så påverkas även resultatet av variationen av andelen honor som får ungar, så kallade mellanårsvariationer. Enstaka år kan en stor andel av de vuxna honorna få ungar, medan det under andra år är en mindre andel. 

Lodjur inventeras enligt gemensam metodik med Norge för att få jämförbara data mellan länderna. Resultatet sammanställs i en gemensam rapport från SLU Viltskadecenter och norska Rovdata, på uppdrag av Naturvårdsverket och norska Miljødirektoratet.

Lodjur, antal familjegrupper inom respektive förvaltningsområde

Läs mer

Kontakt

Frida Holmgren, handläggare Viltanalysenheten, 010- 698 17 99, frida.holmgren@naturvardsverket.se

Bea Kazemi (vid frågor om licensjakt på lodjur), handläggare Viltförvaltningsenheten, 010- 698 18 05, baharan.kazemi@naturvardsverket.se