Cirka 1,2 miljoner ton farligt avfall behandlades under andra kvartalet

2021-11-01 NYHET Enligt rapporteringen till Naturvårdsverkets avfallsregister för farligt avfall har nästan 1,2 miljoner ton farligt avfall behandlats under årets andra kvartal. Genom avfallsbehandlingen upphörde över 35 000 ton att klassas som farligt avfall. Senast den 2 november ska behandlingsresultaten för kvartal tre rapporteras till Naturvårdsverket.

Enligt rapporteringen för kvartal två i år har knappt 1,2 miljoner ton farligt avfall behandlats av över 55 verksamheter i landet. Genom behandlingen har över 66 000 ton förberetts för återanvändning, materialåtervinning eller annan återvinning och klassas inte längre som avfall. Över 35 000 ton har behandlats så att det inte längre är farligt avfall.

– Målet är att så lite farligt avfall som möjligt återstår efter behandlingen. Olika typer av farligt avfall, som till exempel el-avfall, kan förbehandlas så att farliga ämnen och komponenter avskiljs. Därefter kan rena fraktioner materialåtervinnas och ingå i cirkulära flöden, förklarar David Carlsson, handläggare på Naturvårdsverkets avfallsenhet.

Det farliga avfall som har behandlats mest frekvent under kvartal två är:

  • Jord och sten som innehåller farliga ämnen
  • Avfall med särskilda krav på grund av smittofara
  • Färg, tryckfärg, lim och hartser
  • Glas, plast och trä (som innehåller eller är förorenade med farliga ämnen)
  • Färg- och lackavfall med organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

Avfallsbehandling rapporteras kvartalsvis

Verksamheter som behandlar farligt avfall ska rapportera in resultaten från avfallsbehandlingen kvartalsvis till Naturvårdsverkets avfallsregister. Nu senast vid midnatt den 2 november ska resultaten för kvartal tre rapporteras.

– Alla som rapporterar till avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över flödet av farligt avfall i Sverige. Det ökar möjligheterna till att avfallet tas om hand på rätt sätt. Avfallsproducenten rapporterar in sitt farliga avfall, därefter rapporterar insamlare och transportörerna det farliga avfall som passerar dem. Till sist rapporterar avfallsbehandlarna om hur de har behandlat avfallet, förklarar David Carlsson.

Bakgrund

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Alla företag och andra verksamheter där farligt avfall uppstår eller som transporterar, tar emot, behandlar eller handlar med farligt avfall ska rapportera in uppgifter om avfallet till Naturvårdsverkets avfallsregister. Nästan alla verksamheter lämnar ifrån sig någon form av farligt avfall som till exempel elektronikskrot, gamla lysrör eller kemikalierester. Uppskattningsvis behöver över en miljon verksamheter rapportera till avfallsregistret någon gång under ett år.

Kontakt

För ytterligare information, kontakta:
David Carlsson, handläggare
010-698 14 36
David.Carlsson@Naturvardsverket.se  

Dick Hedeklint, handläggare
010-698 14 10
Dick.Hedeklint@Naturvardsverket.se