Bred användning av contortatall innebär stora risker för inhemska arter

2021-11-03 PRESSMEDDELANDE Skogsstyrelsens förslag till ändringar i Skogsvårdslagens allmänna råd behöver ta större hänsyn till biologisk mångfald och skyddade områden. Det säger Naturvårdsverket i ett remissvar. Bland annat behöver skyddsavståndet mellan främmande trädslag och skyddad natur vara minst en kilometer, för att undvika att inhemska arter trängs ut.

Naturvårdsverket har svarat på en remiss från Skogsstyrelsen med förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd i Skogsvårdslagen.

Naturvårdsverket bedömer att förslaget till förändringar kan komma att få en betydande negativ påverkan på skogslandskapets funktion för biologisk mångfald. Bland annat föreslår Naturvårdsverket istället att de befintliga geografiska begränsningsreglerna för contortatall och det befintliga skyddsavståndet till skyddad natur på minst 1 kilometer bibehålls.

– Det finns stora risker förknippade med att öppna upp för en bred användning av contortatall i större delen av landet. Självspridning av contorta kan få förödande effekt på den biologiska mångfalden då inhemska arter trängs undan. Särskilt allvarligt är det om contortatallen sprider sig in i skyddade områden, som i många landskap är de sista reträttområdena för hotade och sällsynta skogsarter, säger Henrik Lange, handläggare för invasiva främmande arter.

Om contortatallen får den utveckling som delar av skogsbruket vill se riskerar vi ytterligare en faktor som försämrar funktionen för biologisk mångfald. Naturvårdsverket föreslår även att kilometersgränsen tillämpas överlag när det gäller att använda främmande trädarter i närheten av särskilt känsliga landmiljöer.

Fakta om invasiva arter

Invasiva främmande arter utgör en av de fem direkta orsakerna till förlusten av biologisk mångfald1. Enligt EU;s strategi2 behövs förstärkta åtgärder för att minimera och där så är möjligt eliminera introduktion och etablering av invasiva främmande arter. Contortatallen som är införd från Nordamerika klassades 2018 som invasiv av SLU ArtDatabanken.

Läs yttrandet

1 IPBES (2019), Summary for policymakers, pp. 17-19, B.10-B.14; European Environment Agency (2019),The European environment state and outlook 2020.

2 EU Biodiversity Strategy for 2030. COM(2020) 380 final

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Lange, handläggare invasiva främmande arter, 010-698 15 60, henrik.lange@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se