Beslut i nordiska ministerrådet skalar upp arbetet med naturbaserade lösningar

2022-11-04 NYHET De nordiska miljö- och klimatministrarna antog den 2 november för första gången en deklaration om naturbaserade lösningar. Förslaget innebär att ministrarna åtagit sig att skala upp arbetet med åtgärder som utgår från naturens förmåga att lösa samhällsutmaningar.

Utsläppsminskningar, klimatanpassning och arbete för människors hälsa är några områden där naturbaserade lösningar kan bidra till ett mer hållbart samhälle. De är därför viktiga för att lösa både klimat- och naturkrisen då de exempelvis bidrar till minskad översvämningsrisk samtidigt som biologisk mångfald stärks och människors hälsa och välbefinnande gynnas. 

Naturvårdsverket vägleder för multifunktionella lösningar

Naturvårdsverket tog 2021 fram den första nationella vägledningen för naturbaserade lösningar och vägleder kommuner och andra aktörer i frågan.

- Vi välkomnar att de nordiska ministrarna lyfter naturbaserade lösningar som multifunktionella och kostnadseffektiva åtgärder för att adressera flera utmaningar på en och samma gång, säger Anki Weibull, samordnare för naturbaserade lösningar på Naturvårdsverket. 

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan och har som vision att till 2030 bli världens mest bärkraftiga region. Med det som utgångspunkt har ett antal så kallade visionsprojekt startats, bland annat ett som handlar om naturbaserade lösningar. Ministrarna kommer bland annat att arbeta för att naturbaserade lösningar ges en central plats i förhandlingarna om ett nytt internationellt naturavtal vid COP15 i Montreal. 

Vad är naturbaserade lösningar?

Naturbaserade lösningar är åtgärder som utgår från de funktioner ekosystemen bidrar med, så kallade ekosystemtjänster. Genom att skydda, utveckla, och skapa ekosystem med syfte att bibehålla och stärka ekosystemtjänster kan vi hantera olika utmaningar kring till exempel klimatförändringar och mark- och resursanvändning. Rätt utformade har olika naturbaserade lösningar potential att till exempel förbättra luftkvaliteten i städer, klimatanpassa de areella näringarna och främja folkhälsa. 

Läs Naturvårdsverkets vägledning om naturbaserade lösningar 

Läs deklarationen 

Kontakt

Anki Weibull, handläggare på samhällsplaneringsenheten, tfn 010-698 13 50