Åtgärder för vilda pollinatörer gynnar många andra insekter

2022-05-19 NYHET Vildbin, dagfjärilar och blomflugor är välkända vilda pollinatörer. Men långt fler insekter besöker blommor för att söka efter pollen och nektar. Det visar en ny studie som Naturvårdsverket har beställt från SLU Artdatabanken.

Studien som genomförts av SLU Artdatabanken är den första i sitt slag som gjort en omfattande bedömning av insekternas behov av nektar och pollen i Sverige. Av de nära 24 000 svenska arterna av steklar, fjärilar, tvåvingar och skalbaggar har cirka 13 400 kunnat bedömas. Så många som en tredjedel, ungefär 4400 arter, av de bedömda arterna nyttjar nektar och/eller pollen som näringskälla i någon omfattning, varav cirka 1 700 arter är beroende av nektar eller pollen som föda.

Gruppen fjärilar har den högsta andelen blombesökande arter (65 %), följt av steklar (50 %) och tvåvingar (35 %), medan skalbaggar har den lägsta andelen (10 %) blombesökande arter av de som, utifrån dagens kunskapsläge, har kunnat bedömas. 

– I dag saknas kunskap om många insekters blombesök och deras bidrag till pollinering. Sambanden mellan insekter och blommor är komplexa, alla blombesökare bidrar inte till pollinering. Däremot kan åtgärder för att gynna vilda pollinatörer även gynna många insekter som är knutna till blommande växter. Det är viktigt eftersom insekter både i Sverige och runt om i världen minskar dramatiskt, och det gäller både till artrikedom och till individantal, berättar Karin Ahrné, kontaktperson vid SLU Artdatabanken.

tangslamfluga-krister-hall-960x540.jpg

Tångslamfluga Eristalinus aeneus. Foto: Krister Hall /SLU Artdatabanken.

När antalet vilda pollinatörer minskar påverkas inte bara den biologiska mångfalden utan även vår livsmedelsförsörjning hotas. Åtgärder för att gynna vilda pollinatörer handlar inte enbart om att öka blomrikedomen i landskapet, eftersom de även kan vara begränsade av andra faktorer än tillgången på nektar eller pollen som till exempel tillgången på boplatser. Blombesökande insekter förekommer i de flesta livsmiljöer, som i odlingslandskapet, i skogar och våtmarker, på stränder samt i fjällmiljöer.

– Det är viktigt att bevara olika livsmiljöer för en mångfald av arter för att gynna biologisk mångfald och upprätthålla väl fungerande ekosystem – en slutsats som i allra högsta grad gäller för blombesökande insekter och därmed även för vilda pollinatörer, säger Maria Widemo, enhetschef på Artenheten, Naturvårdsverket.

Mer information

Kontakt

Kontakt på Naturvårdsverket

Maria Widemo, enhetschef för Artenheten,010- 6981217,

Maria.Widemo@Naturvardsverket.se

Weronika Axelsson Linkowski, handläggare och koordinator för åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper 010-698 12 45

Weronika.Axelsson-Linkowski@Naturvardsverket.se

Elisabeth Öhman, projektledare för regeringsuppdraget om vilda pollinatörer och pollinering, 010-698 15 34

Elisabeth.Ohman@naturvardsverket.se

Kontakt SLU Artdatabanken

Karin Ahrné, artansvarig för fjärilar, 073-823 76 34

Karin.Ahrne@slu.se 

Niklas Johansson, artansvarig för steklar, 072-211 68 89

Niklas.Johansson@slu.se

Håkan Ljungberg, artansvarig för skalbaggar, 073-081 41 67

Hakan.Ljungberg@slu.se

Sanna Nordström, artansvarig för skalbaggar, 073-637 17 08

Sanna.Nordstrom@slu.se