Årets inventering av järv är klar

2022-11-01 NYHET Antalet fastställda föryngringar av järv i Sverige för 2022 är det tredje högsta sedan inventeringarna startade i början av 2000-talet. De senaste fyra åren har populationen legat över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är 600 individer.

Baserat på antalet föryngringar som hittats 2020–2022 uppskattas den svenska delen av populationen till 668 järvar. Populationsuppskattningen för Skandinavien som helhet är 1019 individer. Förra året beräknades den skandinaviska populationen till 1023 individer. Totalt fastställdes 164 järvföryngringar i Skandinavien under inventeringen 2022, varav 119 i Sverige och 45 i Norge. För 2021 var motsvarande siffror 100 föryngringar i Sverige och 60 i Norge.

Jämförelser av inventeringsresultat från ett år till ett annat bör göras med försiktighet eftersom inventeringsresultatet påverkas av varierande förutsättningar för snöspårning. Vid sämre spårförhållanden och i snöfattiga delar av järvens utbredningsområde är insamling av prover för DNA-analyser och bilder från länsstyrelsernas viltkameror ett viktigt komplement till inventeringen.

– Under flera år har vi sett en spridning av järvpopulationen söderut och österut från fjällområdena. Precis som ifjol hade vi i år en registrerad föryngring så långt söderut som i Värmland, bara några mil norr om Karlstad. I år kunde ingen föryngring fastställas i södra delen av Dalarna, vilket gjorts flera tidigare år, säger Robert Ekblom, vilthandläggare på Naturvårdsverkets viltanalysenhet.

Tyngdpunkten av utbredningen av järv i landet återfinns fortfarande i fjälltrakterna, med den största tätheten i västra Jämtland/Härjedalen.

Gemensamma sätt att inventera

Järvarna inventeras med gemensamma metoder och databaser i Sverige och Norge. Inventeringen bygger i huvudsak på att registrera föryngringar (honor med ungar). Järvarna spåras när det är snö, i syfte att hitta de lyor där honorna har fött ungar under vintern. För att uppskatta hur stor järvpopulationen är räknas antalet föryngringar om till antal individer. Omräkningen görs genom en populationsmodell som baserar sig på antalet registrerade föryngringar de senaste tre åren. Resultatet sammanställs i en gemensam rapport från norska Rovdata och svenska Viltskadecenter, på uppdrag av Miljødirektoratet och Naturvårdsverket.

Ta del av den tekniska inventeringsrapporten (rovdata.no)

Järv, antal föryngringar i Sverige

Kontakt

Robert Ekblom, handläggare Viltanalysenheten
010-69 81483, robert.ekblom@naturvardsverket.se

Mona Hansers, chef Viltanalysenheten
010-69 81420, mona.hansers@naturvardsverket.se