68 miljoner delas ut för rening av läkemedelsrester

Nu är det klart vilka som får 2021 års bidrag för att minska utsläpp av läkemedelsrester till hav, sjöar och vattendrag. Sammanlagt delas det ut 68 miljoner kronor.

Naturvårdsverket har i uppdrag att fram till 2023 årligen dela ut bidrag till åtgärder som syftar till att öka takten i arbetet med att minska samhällets utsläpp av läkemedelsrester till hav, sjöar och vattendrag.

Att minska utsläpp av läkemedelsrester till vattenmiljön bidrar till uppfyllandet av såväl globala miljömål i Agenda 2030 som Sveriges nationella generationsmål och följande miljökvalitetsmål:

  • Hav i balans samt levande kust och skärgård
  • Giftfri miljö
  • Levande sjöar och vattendrag

Förutom att bidraget ska leda till konkreta åtgärder i form av installationer i fullskala ska satsade medel även bidra till en ökad kunskapsuppbyggnad kring avancerad rening. Detta genom att belysa de frågeställningar som uppstår i samband med behovsbedömning, planering, projektering, upphandling, installation och drift av läkemedelsrening. Årets satsningar handlar både om investeringsprojekt och förstudier.

Dessa får bidrag 2021

 
Bidragstagare Beviljat bidrag
Alvesta kommun 250 881 kr
Borås Energi & Miljö AB 3 363 975 kr
Enköpings kommun 450 521 kr
Eskilstuna Energi & Miljö AB 2 691 000 kr
Gävle Vatten AB 743 695 kr
Hjo kommun 4 334 148 kr
Karlshamn Energi Vatten AB 196 727 kr
Käppalaförbundet 1 109 790 kr
Laholmsbuktens VA AB 1 893 240
Luleå kommun 4 033 350 kr
Lycksele Avfall och Vatten AB 3 956 757 kr
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 3 000 000 kr
Norrtälje Vatten och Avfall AB - Lindholmen 5 642 057 kr
Norrtälje Vatten och Avfall AB - Rimbo 5 354 900 kr
Nybro Elnät AB 250 881 kr
Strömsunds kommun 3 956 757 kr
Sundsvall Vatten AB 2 623 140 kr
Tekniska Förvaltningen, Klippans Kommun 3 352 860 kr
VA SYD 2 644 200 kr
Västervik Miljö- & Energi AB 442 657 kr
Beviljade förstudier
 
Bidragstagare Beviljat bidrag
Storumans kommun 7 783 200 kr
Vilhelmina kommun

9 880 200 kr

Beviljade investeringsprojekt

Olika faktorer avgör vilket belopp som beviljas

Anläggningsstorlek och teknikval är två faktorer som ligger bakom varför beloppen skiljer sig åt mellan de beviljade projekten. Vissa har en högre ambition sett till reningsgrad, utifrån hur känsligt det mottagande vattendraget anses vara. Den långsiktiga planen, för hur det renade vattnet bäst kan komma till nytta i framtiden, har också varit en viktig faktor för vilket belopp som beviljas.

Beviljade belopp kan korrigeras

Det beviljade beloppet är det högsta möjliga totalbelopp för utbetalning till respektive projekt och är baserat på preliminära uppskattningar i ansökningsunderlagen. Naturvårdsverket har i besluten förbehållit sig rätten att minska beviljade belopp när fullständiga ekonomiska underlag inhämtas.

Fortsatt utveckling av teknik och kunskap på lång sikt

De beviljade projekten innebär att flera nya anläggningar kommer att byggas på sikt, vilket är en viktig del för den fortsatta utvecklingen av både teknik och kunskap. Avloppsreningsverk med teknik för avskiljning av läkemedelsrester finns idag i Linköping. Simrishamn, Tierp och Kristianstad kommun.

Beställargrupp arbetar parallellt med investeringsprojekten

Naturvårdsverket finansierar även en beställargrupp som leds av ett sekretariat från branschorganisationen Svenskt Vatten. Gruppens syfte är att underlätta en kostnadseffektiv implementering av teknik för avskiljning av mikroföroreningar. Detta görs bland annat genom anordnande av seminarier där beviljade projekt kan dela med sig av sina erfarenheter och genom att ta fram branschanpassade kunskapssammanställningar. Sammanfattningar av beställargruppens arbete, projektens slutrapporter, en karta över pågående och avslutade projekt och mycket mer finns att hitta på beställargruppens hemsida.

Mer information

Kontakt för mer information

Ingela Hiltula, avdelningschef, samhällsavdelningen, ingela.hiltula@naturvardsverket.se