Tillfälliga undantag från tillståndsplikt för ändring av krematorieverksamhet

Behovet av kremering har ökat under Coronautbrottet. Här vägleder vi om regeringens beslutat om tillfälliga ändringar i miljöprövningsförordningen (MPF) och förordningen om miljöfarlig verksamhet (FMH) när det gäller krematorier.

Tillståndsplikt för krematorieverksamhet

Krematorier omfattas av tillståndsplikt B enligt 32 kap. 1 § MPF och en utökning av ett tillstånds kapacitet kräver i normala fall ny tillståndsprövning (se 1 kap. 4 § MPF). Genom de tillfälliga reglerna om undantag från tillståndsplikten i 1 kap. 5 a § första stycket 2 MPF kan sådana ändringar i stället anmälas till tillsynsmyndigheten, se 1 kap. 11 § 2 MPF.  Det tillfälliga undantaget omfattar bara krematorieverksamheter som har kvicksilverrening med aktivt kol.

När man kan ge in en anmälan om ändring

De tillfälliga ändringarna i MPF och FMH träder i kraft den 25 juni 2020. Det framgår dock av övergångsbestämmelserna att undantagen ska tillämpas även på anmälningar som har gjorts före det datumet. Det innebär att man som verksamhetsutövare redan idag kan lämna in anmälningar om ändringar enligt undantagsbestämmelserna. Den ändrade verksamheten får dock inte påbörjas förrän tillsynsmyndigheten har fattat beslut om att godkänna anmälan.

Vad en anmälan ska innehålla

En anmälan om en tillfällig ändring av krematorieverksamhet ska innehålla det som alla anmälningar av ändringar av tillståndspliktig verksamhet ska innehålla - alltså de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter (se 25 g § första stycket och 25 § 1 FMH). Därutöver ska anmälan innehålla:

  • Uppgifter om varför ändringen behövs på grund av spridningen av det virus som orsakar covid-19 och varför ändringen är brådskande,
  • en redogörelse för tillståndsbestämmelser och villkor enligt verksamhetens befintliga tillstånd, och
  • en icke-teknisk sammanfattning av uppgifterna i anmälan.

Tillsynsmyndighetens handläggning av anmälan

En anmälan om tillfällig ändring av krematorieverksamhet ska i stort sett hanteras som en vanlig anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet och handläggas skyndsamt, se 27 b § första stycket FMH.

Tillsynsmyndigheten ska bedöma om de särskilda kriterier för en tillfällig ändring av en krematorieverksamhet som anges i 1 kap. 5 a § MPF är uppfyllda. Därutöver ska tillsynsmyndigheten bedöma vilka effekter ändringen har på människors hälsa och miljön och om dessa är godtagbara genom en anmälan.

När ärendet är tillräckligt utrett ska tillsynsmyndigheten enligt 27 b § första stycket FMH antingen besluta att godkänna anmälan, förelägga om försiktighetsmått, förbjuda ändringen eller förelägga att verksamheten ska ansöka om tillstånd. Ett beslut om godkänd anmälan eller ett beslut om föreläggande om försiktighetsmått ska även ange vilken tid som den ändrade verksamheten får bedrivas. Enligt 1 kap. 5 d § MPF ska en ändring vara tidsbegränsad, som längst till och med den 20 juni 2021.