Tillfälliga lagringsytor för timmer

Den pågående corona-pandemin har medfört att produktionen vid vissa sågverk har minskat. Detta kan öka behovet av tillfälliga lagringsytor för bland annat timmer som avverkats för att förhindra barkborreangrepp. Nu finns tidsbegränsade regler kring tillståndsprövningen.

Vägledning

Att mellanlagra timmer kan vara anmälnings- eller tillståndspliktigt.

Ändringarna i miljöprövningsförordningen innebär att istället för tillståndsplikt räcker det för att under en begränsad tid ändra en befintlig tillståndsprövad verksamhet att verksamhetsutövaren anmäler ändringen till tillsynsmyndigheten. För timmerlagring kan även nya tillfälliga lager anläggas efter anmälan istället för tillståndsprövning.

Lagring med stöd av dessa regler får ske som längst till och med den 31 mars 2021 och förutsätter ett samband med covid-19.

Vägledningen vänder sig till tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare.

Vägledning om tidsbegränsade ändringar avseende timmerlagring (pdf kB)

Bakgrund

I flera län har det skett omfattande angrepp av barkborrar och skadad skog behöver avverkas och fraktas bort för att inte angreppen ska sprida sig. Genom den pågående corona-pandemin har produktionen vid vissa sågverk bromsats p.g.a. minskad efterfrågan.

Om sågverken inte kan ta emot den skog som avverkas behöver timret lagras på tillfälliga lagringsytor. Naturvårdsverket vill här förtydliga vad som gäller för sådana ytor.  

Regeringens promemoria om förslag till åtgärder:

Åtgärder för att underlätta brådskande lagring av timmer i samband med covid-19 (pdf)

Naturvårdsverkets yttranden till Miljödepartementet om tillfälliga förordningsändringar:

Naturvårdsverkets yttranden över förslag till tillfälliga förordningsändringar