Kontroll av avloppsreningsverk: Information med anledning av coronaviruset

Frågan har uppkommit hur tillsynsmyndigheterna ska hantera en situation där kontroll av avloppsreningsverk riskerar att utebli på grund av pågående coronautbrott.

Naturvårdsverket svarar i första hand utifrån tillämpning av föreskrifterna (NFS 2016:6) om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse.

NFS 2016:6 - Rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse

I 24 § NFS 2016:6 finns en bestämmelse om undantag från föreskriftens kontrollkrav. Den är inte anpassad för den typ av akuta situation som nu råder i samhället, men den bedöms ändå kunna tillämpas i viss omfattning. Bestämmelsen är utformad för att undantag ska sökas i förväg i ett enskilt fall. I en akut sjukdomssituation i det enskilda fallet är detta inte alltid praktiskt möjligt. Kontakta din tillsynsmyndighet i så fall om hur ni kan hantera en sådan situation.

Vad gäller bedömningen av om det är möjligt att bevilja en ansökan om undantag med anledning av coronautbrott vill Naturvårdsverket ange följande. Undantag får medges i enskilda fall om det finns särskilda skäl.

Om det i det enskilda fallet inträffar omständigheter som är direkt kopplade till effekter av coronautbrottet, skulle det kunna utgöra särskilda skäl för att bevilja undantag. Sådana omständigheter måste dock prövas i varje enskilt fall.

Verksamhetsutövaren måste ha gjort rimliga ansträngningar för att förebygga att det är omöjligt att genomföra kontrollen. Det bör redan av andra orsaker finnas en beredskapsplan som inkluderar till exempel hantering av en situation med längre sjukfrånvaro eller bortfall av laboratoriekapacitet.

Ett beslut om undantag kan inte medges i större utsträckning än att kontrollen fortfarande är förenlig med avloppsdirektivet (91/271/EEG), som för de flesta avloppsreningsverk ställer lägre krav på kontroll än vad som följer av NFS 2016:6. Här behöver särskilt uppmärksammas att direktivet inte endast ställer krav på ett visst antal prover, utan också att provtagningen ska ske jämnt över året. Det finns alltså en viss, men begränsad möjlighet att förskjuta provtagningen i tiden. Det är viktigt att VA-huvudmannen tydligt dokumenterar orsaken till varför kontrollen inte har kunnat genomföras och vilka åtgärder som har vidtagits för att minimera konsekvenserna. De potentiella konsekvenser som är aktuella är knutna till EU-kommissionens uppföljning av tillämpningen av avloppsdirektivet. I normalfallet gäller att otillräcklig kontroll innebär en överträdelse av avloppsdirektivet. EU-kommissionen granskar medlemsländernas rapporteringar och har möjlighet att inleda formella överträdelseärenden när det finns grund för detta. Hur EU-kommissionen skulle bedöma en överträdelse med anledning av utebliven kontroll av de nämnda skälen kan inte förutses.

En tänkbar möjlighet är att utebliven kontroll på grund av pandemin skulle kunna betraktas som force majeure. Force majeure är en princip som fått tillämplighet även inom EU-rätten och principen skulle eventuellt kunna tillämpas på avloppsdirektivet om sådana omständigheter föreligger. EU-domstolen har särskilt på jordbruksområdet i vissa mål hänvisat till denna princip som en grund för att det är ursäktligt att inte ha följt vissa bestämmelser. Force majeure-principen får bara tillämpas vid extrema händelser i ett enskilt fall där det är visat att det är omöjligt för den enskilde att fullgöra skyldigheten på grund av en oförutsedd händelse bortom dennes kontroll. Verksamhetsutövaren måste också sannolikt kunna visa att rimliga ansträngningar gjorts för att förebygga situationen, exempelvis genom att försöka kalla in annan personal.

Enbart coronautbrottet i sig gör alltså inte att det föreligger force majeure-grunder eller att särskilda skäl för undantag finns, utan det måste föreligga faktiska omständigheter i ett konkret fall som gör att det inte går att fullgöra kontrollen.

Tillsynsmyndigheten har i och för sig en skyldighet att anmäla misstänkta miljöbrott till miljöåklagare (26 kap. 2 § miljöbalken) även under en pandemi. Dock finns ingen miljöbrottsbestämmelse knuten till överträdelse av NFS 2016:6.

I övrigt, om det är fråga om en misstänkt lagöverträdelse i någon av bestämmelserna i 29 kap. miljöbalken (misstänkt miljöbrott) bör tillsynsmyndigheten ha en dialog med åklagaren i det enskilda fallet om lagöverträdelsen har ett direkt samband med effekter av coronaviruset.