Motorväg med bilar

Wales vice klimatminister om motorvägsstopp av klimatskäl

Välkommen till webbinarium där Wales vice klimatminister presenterar landets stopp för motorvägar av klimatskäl – vad kan Sverige lära?

Naturvårdsverket bjuder in till webbinarium med Wales biträdande minister för klimat- och transportplaneringsfrågor, Lee Waters MS.

Ministern presenterar den walesiska regeringens beslut om stopp för nya vägprojekt, för att minska klimatpåverkan från biltrafik. Policyn innebär att infrastrukturmedlen i första hand ska användas för investeringar i kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik samt till underhåll av befintligt vägnät. En expertgrupp, Roads Review Panel, granskar för närvarande ett antal vägprojekt ur klimatsynpunkt. 

Ministern kommenterade: ”We need a shift away from spending money on projects that encourage more people to drive and spend more money on maintaining our roads and investing in real alternatives that give people a meaningful choice”.

Också i Sverige behöver utsläppen från transporter minska för att transportsektorns klimatmål ska nås. En viktig del för att klara detta är att tillgängligheten utvecklas så att trafikarbete med de mer energiintensiva trafikslagen bil, lastbil och flyg samtidigt kan minska.  Nyligen presenterades förslag på nya nationella och regionala transportinfrastrukturplaner för 2022-2033. Vad kan Sverige lära av Wales policy?

Efter ministerns presentation ger Jacob Witzell, fil.dr. i planering och beslutsanalys, ett par reflektioner ur svenskt perspektiv. Webbinariet avslutas med diskussion och möjlighet att ställa frågor.

Medverkande

Inledning - Johan Bogren, enhetschef för klimatstyrmedelsenheten, Naturvårdsverket

Presentation - Lee Waters MS, Deputy Minister for Climate Change, Government of Wales

Reflektioner och diskussion - Jacob Witzell, fil.dr. i planering och beslutsanalys vid VTI, avdelningen för mobilitet, aktörer och planering, samt avdelningen för urbana och regionala studier på KTH

Välkommen!

Kontakt

Joanna Dickinson, handläggare klimatstyrmedelsenheten
010-698 10 94, joanna.dickinson@naturvardsverket.se