Webbinarium om granskning av motorvägar av klimatskäl i Wales

Den 9 juni 2022 arrangerade Naturvårdsverket webbinariet ”Wales omprövar motorvägar av klimatskäl: Så görs granskningen”.

Webbinariet kan ses här:

Youtube video

Bakgrund

Wales regering beslutade 2021 att stoppa planerade motorvägsprojekt för att minska klimatpåverkan från biltrafik. Wales vice klimatminister, Lee Waters MS, deltog i ett webbinarium 21 januari 2022 om detta.

Webbinarium 21 januari 2022: Wales vice klimatminister om motorvägsstopp av klimatskäl

En expertgrupp, Roads Review Panel, granskar nu motorvägsprojekt i Wales på uppdrag av den walesiska regeringen, för att bedöma hur mer hållbar tillgänglighet kan åstadkommas med andra lösningar. Läs mer om panelen på länken nedan.

Roads Review Panel, Roads Review Panel

Sammanfattning av webbinariet

Webbinariet inleddes av Joanna Dickinson, handläggare på Klimatanalysenheten, Naturvårdsverket.

Dr Lynn Sloman MBE, ordförande för Roads Review Panel, presenterade därefter Road Review Panel och deras granskning av motorvägsprojekt ur klimatsynpunkt.

Dr Sloman beskrev bakgrunden till walesiska regeringens beslut att stoppa planerade motorvägsprojekt. Hon beskrev att en viktig del av denna bakgrund är att Wales har nationella mål för kommande generationers välbefinnande, läs mer om dessa på länken nedan.

En annan grund för att motorvägsprojekt nu omprövas är Wales nationella transportstrategi som antogs 2021. Se länk nedan. Strategin anger tre prioriterade områden:

 1. Att lokalisera service närmare människor för att minska reseavstånd och behov av transporter,
 2. att möjliggöra hållbara transporter från dörr till dörr av människor och gods,
 3. och att uppmuntra människor att byta till mer hållbara transportalternativ.

Den nationella transportpolicyn definierar en behovspyramid för transportsätt, där gång- och cykeltrafik är högst upp, följt av kollektivtrafik, och där bil kommer längst ner. Wales klimatmål nationellt anger att till 2030 ska trafikarbetet med bil per invånare minska med 10 procent.

Well-being of future generations

Llwybr Newydd: the Wales transport strategy 2021

Panelens arbete föregicks av en kommission som granskade en stor motorvägsutbyggnad i South East Wales-regionen. Kommissionens slutsats blev att föreslå mer hållbara alternativ än detta vägprojekt. En del av förslaget är att omfördela befintlig vägkapacitet mellan Cardiff och Newport, från biltrafik till cykel- och busskörfält. Se länk nedan till denna granskning. Wales regering har beslutat följa kommissionens rekommendationer. 

South East Wales Transport Commission: final recommendations

Road Review Panel granskar 55 olika vägprojekt. Panelens arbete ska vara klart sommaren 2022. Dr Sloman presenterade hur granskningen av planerade motorvägsprojekt genomförs och resultaten av de första omprövningarna. 

Panelen har fastställt följande kriterier för sina granskningar:

 • Har argument preciserats för varför projektet förordas? (Has the case for change been made?)
 • Är projektmålen i linje med nuvarande nationella policies för klimat och transporter? (Are the objectives of the scheme aligned with current policy? )
 • Har alla lämpliga alternativa lösningar undersökts i utvecklingen av projektet? (Did the scheme development process examine all appropriate options?)
 • Vilka effekter får projektet för CO2-utsläpp? (What is the effect on CO2 emissions?)
 • Kommer projektet att vara positivt för människor och samhällen? (Will the scheme be good for people and communities?)
 • Kommer projektet att vara positivt för miljön? (Will the scheme be good for the environment?)
 • Kommer projektet att vara positivt för platser och för ekonomin? (Will the scheme be good for places and the economy?)
 • Kommer projektet att vara positivt för kultur och för det walesiska språket? (Will the scheme be good for culture and the Welsh language? )
 • Hur robust är projektet för alternativa framtidsscenarier? (How robust is the case for the scheme to different futures? )

Rapporterna från panelens färdiga granskningar av motorvägsprojekt kan du hitta här.

De första vägprojekten som har granskats är A55 (planskilda korsningar) och Llanbedr (förbifart och påfart). Avseende A55 är projektmålen att öka trafiksäkerhet, förkorta restider och restidspålitlighet, och robusthet mot trafikstörningar. Panelens slutsats av granskningen är att de föreslagna åtgärderna i projektet skulle ha marginell betydelse för trafiksäkerhet och restider och att de inte är förenliga med de nationella klimatmålen i Wales. Rekommendationen är att projektet inte ska genomföras i sin föreslagna form.

Mer information om granskningen av A55 projektet

För förbifarten och påfart Llanbedr har panelen likaså rekommenderat att projektet inte går vidare i sin nuvarande form. En slutsats av granskningen är att enbart en ny väg och ökad vägtrafikkapacitet har beaktats som tänkbar lösning medan andra åtgärder inte har beaktats tillräckligt i utformningen av projektet. Panelen föreslår (appendix 3 i granskningsrapporten) en rad åtgärder som istället kan genomföras för att skapa en mer hållbar transportlösning i Llanbedr.

Panelens granskning för förbifarten och påfart Llanbedr

Några reflektioner Dr Sloman gjorde kring panelens arbete så långt är att regeringens och särskilt vice klimatministerns tydliga ledarskap i frågan har varit väldigt viktigt. Det tydliga politiska ledarskapet gör panelens arbete enklare. Att lyssna på berörda aktörer i granskningsprocessen har varit värdefullt för panelen. Att granskningen omfattar små lokala vägprojekt, särskilt på landsbygden, såväl som stora projekt på det nationella vägnätet är viktigt. Och inte minst är det centralt att belysa vad alternativen är, vad kommer att hända istället?

Webbinariet avslutades med diskussion och möjlighet att ställa frågor. 

Fil.dr Fredrik Pettersson-Löfstedt (biträdande universitetslektor Trafik och Väg, Lunds Tekniska Högskola och forskare vid K2 – Nationellt Kunskapscenter för Kollektivtrafik) inledde den efterföljande diskussionen med reflektioner ur svenskt transportplaneringsperspektiv. Han lyfte frågan hur möjligheterna ser ut i Wales att i realiteten implementera åtgärder som syftar till att minska efterfrågan på resor och transporter, utifrån panelens kriterium om huruvida alla lämpliga alternativa lösningar undersökts i planeringen av vägprojekt. Detta eftersom transportplaneringen i Sverige tenderar att ske i olika stuprör och därför lätt utmynnar i ett ”blame game” där ingen aktör riktigt tar ansvar för helheten.

Dr Sloman MBE svarade att i Wales är erfarenheterna desamma, att aktörer avsäger sig ansvar för åtgärder som de inte tycker hör hemma under deras ansvar. Hon pekade på vikten av att överbrygga denna typ av stuprörstänkande. Den aktör, menar Dr Sloman, som i inledningen av en transportplaneringsprocess borde identifiera vad det är för problem som ska lösas och hur, borde vara utformad som kommissionen som granskade vägar i South East Wales, dvs som en övergripande kommission som tittar på alla olika lösningar och alla olika trafikslag på ett jämbördigt sätt. Kommissionens arbetssätt behöver implementeras generellt i transportplaneringen.

Några frågor som ställdes av deltagarna på webbinariet var:

Fråga: Hur valdes de 55 projekten ut?

Svar. Regeringen bad panelen att göra en översyn av så många vägprojekt som möjligt, med några få undantag (t ex vägar som redan fått godkännande att byggas). Panelen gjorde en genomgång under tre månader och identifierade tillsammans med regeringen vilka vägprojekt som skulle granskas.

Fråga: Hur kan en panel på 8-10 personer göra en genomgång av 55 projekt som troligen hundratals eller tusentals personer har arbetat med i enlighet med lagar och regelverk. Är det realistiskt att tro att dessa 8-10 personer ska kunna fatta dessa beslut? 

Svar: Panelen är rådgivande åt regeringen. Det är ansvariga ministrar som sedan fattar besluten. Givet detta, så stämmer det att det är ett omfattande arbete som panelen genomför. Panelen har fastställt 9 kriterier som fokus för genomgången av vägprojekten. Dessa kriterier handlar till stor del om hur ett projekt är i linje med olika nya policys och krav på minskad klimatpåverkan.

Fråga: Hur ser reaktionerna ut från lokala politiker? Föreslår ni andra åtgärder istället för vägarna?

Svar: Det är för tidigt att säga men ett bra exempel är ändå det skrinlagda vägbygget M4 Relief Road, där regeringen nu har lagt ner mycket arbete på att utforma alternativa lösningar och på att implementera dessa alternativ så snabbt och bra som möjligt.  Detta sker i samverkan med lokala styren och lokala beslutsfattare, vilket är mycket viktigt eftersom de framtagna alternativa lösningarna använder sig av lokalt vägnät istället för nationella huvudvägar.