Över 22 kvadratkilometer våtmark för klimat och biologisk mångfald

Under 2021 restaurerade länsstyrelserna över 22 kvadratkilometer våtmarker i naturreservat över hela landet. Åtgärderna gjorde att grundvattenytan höjdes i runt 720 hektar torvmarker vilket bidrar positivt till klimatet.

Under 2021 gav Naturvårdsverket medel till länsstyrelserna som genomförde 304 olika våtmarksåtgärder i skyddade områden runt om i landet. Resultatet av Naturvårdsverkets medel blev bland annat 720 hektar restaurerade torvmarker samt över 1 500 hektar annan våtmarksrestaurering i naturreservaten. Dessutom gjordes 32 utredningar för framtida åtgärder, antingen i år eller längre fram när till exempel miljöprövningar är klara.

– Långsiktigheten är viktig eftersom bra våtmarksåtgärder ofta tar flera år från utredning till resultat. Därför ger vi länsstyrelserna möjlighet att teckna in medel för kommande år, så att de stora projekten kan bli av, säger Conny Jacobson, handläggare på Naturvårdsverket.

Exempel på projekt i skyddade områden som genomfördes under 2021:

  • Länsstyrelsen i Jönköpings län restaurerade våtmarker i två naturreservat, totalt cirka 86 hektar. Restaureringen ger bättre förutsättningar för till exempel vadarfåglar och minskar utsläppen av växthusgaser.
  • Länsstyrelsen i Västernorrlands län har lagt igen över 12 km diken i fem våtmarksområden och därmed restaurerat 126 hektar myrmark. Det förbättrar livsmiljön för många arter på myrarna, samtidigt som landskapets vattenhållande förmåga förstärks.
  • Länsstyrelsen i Västmanlands län ska söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen för två större projekt och har tagit fram underlag för det.

Regeringens satsning på våtmarker, under 2021 till 2023, gav en stor pott till våtmarksåtgärder och förberedelser inför sådana. Totalt avsattes 350 miljoner kronor i budgeten under 2021. Under 2022 finns 325 miljoner kronor för våtmarksarbete genom Naturvårdsverket.

144 nya lokala naturvårdsprojekt

Som en del i den lokala naturvårdssatsningen LONA har särskilda medel för våtmarksprojekt funnits sedan 2018. Intresset är fortsatt stort. Naturvårdsverket fördelade 87 miljoner kronor för våtmarksprojekten under 2021, både till pågående projekt och till 144 nya våtmarksprojekt. Projekten är oftast fleråriga och fördelar sig ungefär lika mellan utredningar och praktisk anläggning eller restaurering av våtmarker. Bland annat har 99 dammar, småvatten eller våtmarker anlagts, 104 utredningar och 22 miljöprövningar gjorts, samt fyra åtgärder för att förbättra för rödlistade arter.

Ofta mer än tre nyttor i en våtmark

Att restaurera eller anlägga våtmarker ger stärkt biologisk mångfald och bidrar med viktiga ekosystemtjänster som vattenhushållning och minskad övergödning. På vissa platser kan våtmarker bidra till ökad grundvattenbildning och i torvjordar till minskade koldioxidutsläpp.

– När vi restaurerar våtmarker har vi möjlighet att få flera av dessa nyttor. Samtidigt får vi en mer varierad landskapsbild och nya rekreationsmöjligheter. Våtmarksprojekten stärker den gröna infrastrukturen, säger Eva Amnéus Mattisson, projektledare på Naturvårdsverket.

vatmarker-resultat.svg

Våtmarker balanserar vattenflöden, vilket kan minska risken för översvämningar. Våtmarker är en av de artrikaste naturtyperna och torvmarker som återväts minskar klimatpåverkan genom att binda kol.

Satsningar hos både Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen

Naturvårdsverket kraftsamlar för att vidareutveckla ett sammanhållet arbete för en långsiktig och storskalig restaurering av våtmarker på rätt plats i naturen. Förlusten av biologisk mångfald är vid sidan av klimatförändring samhällets stora utmaning. Våtmarker är hem för nära 600 hotade arter och restaurering kan förbättra deras livsmiljöer och överlevnadschanser samtidigt som växthusgasutsläpp minskar.

Skogsstyrelsen kom med i våtmarkssatsningen våren 2021. Myndigheten har medel och uppdrag att samverka med privata markägare för att återväta utdikade torvmarker som kan minska Sveriges negativa klimatpåverkan.

– Vi står nu i startgroparna för att plugga diken åt engagerade markägare som tecknar återvätningsavtal, säger Hillevi Eriksson, klimatspecialist på Skogsstyrelsen.

vatmark-2021.svg

Det finns flera sätt att restaurera eller återskapa våtmarker. Till exempel att lägga igen diken (dikespluggning), att röja växtlighet från våtmarken eller att lägga tillbaka hinder i anslutande vattendrag.

Fler bidrag för våtmarksprojekt

Regeringens våtmarkssatsning fortsätter 2022 och det finns också möjlighet att genomföra våtmarksprojekt inom Landsbygdsprogrammet, via bidrag hos Jordbruksverket, och som lokalt vattenvårdsprojekt, LOVA, via medel hos Havs- och vattenmyndigheten.