Strategi för miljödatahantering

Nu finns en strategi som ledstjärna i arbetet med att förbättra tillgängliggörandet och användningen av miljödata och miljöinformation. Strategin hjälper oss att gemensamt öka nyttan av miljödata.

Strategins innehåll

Strategin innehåller en vision och 10 riktlinjer med 28 tillhörande rekommendationer för miljödatahantering samt rekommendationer för metadatahantering inklusive bilagor.

Strategi för miljödatahantering, version 1.03 (pdf 254 kB)

Strategy for Environmental Data Management, version 1.02 (pdf 66 kB)

Gemensamt framtagen av flera myndigheter

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna och Vattenmyndigheterna har i samverkan tagit fram en myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering på uppdrag av det strategiska samverkansrådet för verksamhetsstöd inom miljö- och naturområdet (MIT). Ansvaret för strategin togs 2017 över av det nya Miljöinformationsrådet.

Miljöinformationsrådet

Signering av avsiktsförklaring

Generaldirektörerna för Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten samt tretton landshövdingar signerade en avsiktsförklaring rörande strategin under eller i anslutning till den gemensamma ledningskonferensen i Stockholm den 7–8 oktober 2015.

Avsiktsförklaringen uttrycker att man har för avsikt att strategin ska vägleda den egna organisationen i arbetet med miljödata. Detta för att göra miljödata lätt tillgängliga, enkla att använda och effektivt förvaltade.

De initiala signeringarna i oktober 2015 var startskottet för ett arbete med en bred uppslutning kring strategin. Arbetsgruppen för förvaltning av strategin verkar löpande aktivt för att så många organisationer som möjligt i miljösverige signerar en avsiktsförklaring.

Förvaltning

2018 flyttades ansvaret för förvaltningsgruppen till Miljöinformationsrådet. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillgängliggöra strategin med kringinformation via webben, genomföra eventuella justeringar av dokumentet, informera och svara på frågor om strategins innehåll samt i mån av tid stötta och följa upp införandet på andra myndigheter.

Förvaltningsgruppen för strategin kommer också att samverka kring genomförandet på de egna myndigheterna.

Kontakt med förvaltningsgruppen

strategimiljodata@naturvardsverket.se

Strategin för miljödatahantering och Geodatastrategin

Strategin för miljödatahantering och Geodatastrategin

Geografisk data är en viktig del av miljödata. Under arbetet med strategin för miljödatahantering har avstämningar med Geodatastrategin genomförts. Såväl med versionen från 2012 som den senaste från 2016.

Följande kan kortfattat konstateras:

  • Utvecklingen med Geodatastrategin och Inspire är positivt för miljödatahanteringen generellt.
  • Det behövs en samsyn mellan myndigheter med miljön på agendan kring hanteringen av all data och information på miljöområdet (inte bara hanteringen av geografisk miljöinformation). Då kan vi få en effektiv och samordnad försörjning kopplad till alla behov.
  • Strategin för miljödatahantering är framtagen i samma anda som geodatastrategin och vidareutvecklar vissa perspektiv som är särskilt viktiga för hanteringen av miljödata.
  • Strategi för miljödatahantering placerar data/information om miljön i centrum (där geografisk utbredning är en viktig egenskap).
  • Processen att nå samsyn kring hanteringen av miljödata är viktig i sig.

Se även följande presentation som innehåller mer information:

Strategi för miljödatahantering och Geodatastrategin (pdf 0,4 MB)