Organisation och forum för samverkan om Smart miljöinformation

Samverkan om Smart miljöinformation sker mellan organisationer i offentlig sektor som har behov av att samverka om miljöinformation utifrån sitt uppdrag.

Samverkan kompletterar andra arbetssätt och samverkansformer för att

 • möta regeringens satsningar med gemensam hantering av miljöinformation
 • digitalisera processer och information som behövs i arbetet för att nå miljömålen och relevanta globala hållbarhetsmål och ska bidra till att arbetet att nå målen underlättas
 • sprida, koordinera och förklara miljöinformation, uppmuntra till deltagande, innovation och ansvarstagande.

Miljöinformationsrådet har kommit överens om hur samverkan ska organiseras.

Samverkansformer för Smart miljöinformation (pdf 227 kB)

Miljöinformationsrådet

Miljöinformationsrådet vägleder samverkan genom att göra överenskommelser i strategiska frågor. Rådet träffas två gånger per år och består av representanter för följande organisationer:

 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Jordbruksverket
 • Lantmäteriet
 • Kemikalieinspektionen
 • Länsstyrelserna
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Naturvårdsverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • Skogsstyrelsen
 • Statistiska centralbyrån, SCB
 • Sveriges geologiska undersökning, SGU
 • Sveriges kommuner och regioner, SKR
 • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI
 • Trafikverket

Koordineringsforum

Koordineringsforum har i uppgift att koordinera varje organisations planering mot en gemensam utvecklingsplan. Forumet består av deltagare från alla samverkande organisationer och träffas med fyra till sex veckors mellanrum. Två aktivt arbetande utskott med ett begränsat antal deltagare har i uppdrag att

 • bereda Miljöinformationsrådets möten och de överenskommelser som Rådet gör
 • bereda och föreslå en gemensam årlig utvecklingsplan.

Förutsättningsskapande kansli

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten håller ett gemensamt kansli för Smart miljöinformation. Kansliet stödjer arbetet i Miljöinformationsrådet och Koordineringsforum, till exempel genom att ordna och bjuda in till möten. En annan roll för kansliet är att organisera samverkan om gemensamma förutsättningar när behov uppstår, genom att hålla i arbetsgrupper där alla samverkande aktörer erbjuds att delta.

Kontakt

Frågor och synpunkter som rör samverkan om Smart miljöinformation kan lämnas till:

digitaltforst@naturvardsverket.se