Smart miljöinformation

Armatur

15 myndigheter och organisationer samverkar om Smart miljöinformation, Naturvårdsverket leder samverkan. Målet är att tillsammans bidra till att möta klimatutmaningen och nå Sveriges miljömål.

När relevant miljöinformation är enkel att hitta och använda ökar möjligheterna för myndigheter, företag, organisationer och individer att göra miljösmarta val.

Genom att myndigheter förbättrar tillgängligheten och användandet av data, skapas förutsättningar för att nya tjänster och lösningar kan utvecklas.

Digitaliseringen kan dessutom bidra till ökad insyn och deltagande i myndighetsprocesser och ett effektivare informationsutbyte mellan olika aktörer. Beslutsfattare kan genom Smart miljöinformation få stöd i att ta beslut som tar hänsyn till miljön.

Organisation och forum för samverkan

För att digitalisera miljöprocesser och miljöinformation krävs ett förändringsarbete i samverkan mellan många aktörer. Från och med våren 2021 sker samverkan genom ett Miljöinformationsråd och ett Koordineringsforum, som båda stöds av ett förutsättningsskapande kansli.

Läs mer
Mötesrum

Pågående samverkansinitiativ

Miljöinformationsrådet har kommit överens om en gemensam utvecklingsplan för 2020–2021. Planen innehåller 15 initiativ där det finns gemensamma frågor. Samverkan om Smart miljöinformation sker även i initiativ som inte beskrivs i planen.

Samverkan om Smart miljöinformation utgår från en gemensam årlig utvecklingsplan. Planen skapar förutsättningar att följa och stödja pågående arbete där nya lösningar för informationsförsörjning utvecklas. Initiativen som ingår i planen bidrar till att uppnå förändringsmålen för Smart miljöinformation och strategin för miljödatahantering.

Initiativen fokuserar på nyttorealiserande eller förutsättningsskapande arbete. Nyttorealiserande initiativ tar utgångspunkt i myndigheters, privatpersoners och företags behov utifrån ett helhetsperspektiv. Förutsättningsskapande initiativ skapar inte i sig själva en direkt användar- eller kundnytta, men ger förutsättningar för andra initiativ. För varje initiativ finns en utpekad färdledande organisation.

Initiativ Färdledande organisation Typ av initiativ
Artbekämpning – informationshantering kopplat till invasiva främmande arter Naturvårdsverket nyttorealiserande
Avfallsflöden Naturvårdsverket nyttorealiserande
Digitalisering av tillsyn och kontroll Naturvårdsverket nyttorealiserande
Framtidens miljörapportering Naturvårdsverket nyttorealiserande
Grön infrastruktur Länsstyrelserna nyttorealiserande
Informationsförsörjning små avlopp Havs- och vattenmyndigheten nyttorealiserande
Nytt Vatteninformationssystem Sverige, VISS Länsstyrelserna nyttorealiserande
Rening av vägdagvatten Naturvårdsverket nyttorealiserande
Samhällsplanering Naturvårdsverket nyttorealiserande
Våtmarker Naturvårdsverket nyttorealiserande
Miljöinformationsdomän Kansliet för Smart miljöinformation förutsättningsskapande
Nulägesanalys förändringsmål och -principer Kansliet för Smart miljöinformation förutsättningsskapande
Samverkan kring Planeringskatalogen Länsstyrelserna förutsättningsskapande
Kartläggning av vattenkvantitetsinformation Havs- och vattenmyndigheten förutsättningsskapande
Plattform för samlat tillgängliggörande av vatteninformation – AKVA Havs- och vattenmyndigheten förutsättningsskapande

Förändringsmål och förändringsprinciper

Naturvårdsverket har i samverkan med olika aktörer tagit fram nio inriktande förändringsmål. De kompletteras av nio förändringsprinciper, som ger stöd i hur vi ska nå målen.

Beskrivning av de nio förändringsprinciperna (pptx 350 kB)

Naturvårdsverket har i samverkan med olika aktörer tagit fram nio inriktande förändringsmål:

 • Aktörer har integrerat digitalisering i sina ordinarie verksamhetsprocesser.
 • Alla har rätt miljöinformation för att kunna göra smarta miljöval.
 • Allmänhet och företagare upplever interaktionen med myndigheter som enkel och smidig.
 • Allmänheten har insyn i och kan delta i myndighetsprocesser.
 • Beslutsfattare på alla nivåer har rätt miljöinformation för att möta de stora samhällsutmaningarna.
 • Handläggare har rätt miljöinformation i sina ordinarie verksamhetsstödsystem.
 • Innovatörer tänker och gör nytt baserat på miljöinformation.
 • Myndigheter samverkar digitalt, har effektiva verksamhetsprocesser och rättssäker informationshantering.
 • Myndigheter återbrukar modeller, mönster, lösningar och information från EU, offentlig förvaltning och civila aktörer

För att nå målen finns nedanstående förändringsprinciper, som ger stöd i HUR vi ska nå målen.

 1. Vi beskriver vad vi åtar oss
 2. Vi följer ordinarie ansvar
 3. Vi utvecklar ur ett helhetsperspektiv
 4. Vi återbrukar innan vi nyutvecklar
 5. Vi strukturerar information
 6. Vi digitaliserar utifrån reella behov
 7. Vi bejakar samhällsförändringen
 8. Vi påverkar utformning av rättsakter
 9. Vi använder arkitekturstyrning i förändringsarbetet

Strategi för miljödatahantering

Samverkan utgår från en gemensam strategi för miljödatahantering. Strategin ger stöd i arbetet med att förbättra tillgängliggörandet och användningen av miljödata och miljöinformation. Den hjälper oss att gemensamt öka nyttan av miljödata.

Läs mer

Öppna data från Naturvårdsverket

Här hittar du Naturvårdsverkets öppna data. Du får gärna använda den och vi hoppas att du med hjälp av den hittar nya intressanta insikter om miljön.

Läs mer
Båt på sjö.

Kontakt

Frågor och synpunkter som rör samverkan om Smart miljöinformation kan lämnas till:

digitaltforst@naturvardsverket.se