Smart miljöinformation

Armatur

15 myndigheter och organisationer samverkar om Smart miljöinformation, Naturvårdsverket leder samverkan. Målet är att tillsammans bidra till att möta klimatutmaningen och nå Sveriges miljömål.

När relevant miljöinformation är enkel att hitta och använda ökar möjligheterna för myndigheter, företag, organisationer och individer att göra miljösmarta val.

Genom att myndigheter förbättrar tillgängligheten och användandet av data, skapas förutsättningar för att nya tjänster och lösningar kan utvecklas.

Digitaliseringen kan dessutom bidra till ökad insyn och deltagande i myndighetsprocesser och ett effektivare informationsutbyte mellan olika aktörer. Beslutsfattare kan genom Smart miljöinformation få stöd i att ta beslut som tar hänsyn till miljön.

Organisation och forum för samverkan

För att digitalisera miljöprocesser och miljöinformation krävs ett förändringsarbete i samverkan mellan många aktörer. Från och med våren 2021 sker samverkan genom ett Miljöinformationsråd och ett Koordineringsforum, som båda stöds av ett förutsättningsskapande kansli.

Läs mer
Mötesrum

Pågående samverkansinitiativ

Miljöinformationsrådet har kommit överens om en gemensam utvecklingsplan för 2020–2021. Planen innehåller 15 initiativ där det finns gemensamma frågor. Samverkan om Smart miljöinformation sker även i initiativ som inte beskrivs i planen.

Förändringsmål och förändringsprinciper

Naturvårdsverket har i samverkan med olika aktörer tagit fram nio inriktande förändringsmål. De kompletteras av nio förändringsprinciper, som ger stöd i hur vi ska nå målen.

Beskrivning av de nio förändringsprinciperna (pptx 350 kB)

Strategi för miljödatahantering

Samverkan utgår från en gemensam strategi för miljödatahantering. Strategin ger stöd i arbetet med att förbättra tillgängliggörandet och användningen av miljödata och miljöinformation. Den hjälper oss att gemensamt öka nyttan av miljödata.

Läs mer

Öppna data från Naturvårdsverket

Här hittar du Naturvårdsverkets öppna data. Du får gärna använda den och vi hoppas att du med hjälp av den hittar nya intressanta insikter om miljön.

Läs mer
Båt på sjö.

Kontakt

Frågor och synpunkter som rör samverkan om Smart miljöinformation kan lämnas till:

digitaltforst@naturvardsverket.se