EU och resurseffektivitet (EU 2020)

Stora förändringar behövs för att behålla livskvalitet och konkurrenskraft i Europa. EU har därför satt upp ambitiösa mål i sin tillväxtstrategi "Europa 2020". Naturvårdsverket har övergripande ansvar för att genomföra strategin på miljöområdet.

Att säkra tillgången på resurser och använda dem på ett sätt som inte förstör vår miljö eller människors hälsa är avgörande för livskvalitet och konkurrenskraft i framtidens Europa. EU-kommissionen menar att det behövs omfattande strukturreformer om vi ska kunna göra detta.

Därför har EU-kommissionen tagit fram en tillväxtstrategi som ska ta Europa ur den ekonomiska krisen. Den heter "Europa 2020 – En strategi för smart, hållbar tillväxt för alla", och gäller för perioden 2010 till 2020.

EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 (KOM/2010/2020) (extern webbplats, på engelska)

Fem överordande mål

Strategin har fem överordnade mål som ger en övergripande bild av var kommissionen vill att EU ska stå 2020. Målen handlar om:

  • Sysselsättning
  • Innovation
  • Energi och klimat
  • Utbildning
  • Social inkludering

Vilka insatser som behövs för att nå målen i tillväxtstrategin varierar mellan olika länder. Varje land ska ta fram nationella mål för respektive område och rapportera till EU-kommissionen en gång per år vad som görs för att nå dem.

Hållbar tillväxt

Eftersom ländernas ekonomier är beroende av varandra behövs starkare ekonomisk styrning, och samordning av politikområden, inom EU. Tillväxten måste enligt EU-kommissionen bli:

  • Smart - genom effektivare investeringar i utbildning, forskning och innovation
  • Hållbar - genom en övergång till en koldioxidsnål ekonomi
  • Inkluderande - med tydliga satsningar på nya jobb och fattigdomsminskning

Naturvårdsverkets ansvar

Naturvårdsverket har ett övergripande ansvar för de åtgärder som ska genomföras på miljöområdet i Sverige. Vi stödjer också Miljödepartementet med underlag till nationella strategier och årliga rapporteringen till EU-kommissionen.

Prioriterade områden för att nå målen

EU pekar ut sju områden, så kallade flaggskepp, som är av störst betydelse för att nå målen i tillväxtstrategin. För varje flaggskepp beskrivs vad som måste prioriteras för att få den omställning som behövs, och nya drivkrafter för tillväxt och jobb. Flaggskeppen ger en långsiktig politisk ram för företag och investerare. EU och medlemsländerna ska samordna sina insatser så att de förstärker varandra.

Två flaggskepp är särskilt avsedda att stödja hållbar tillväxt:

  • Ett resurseffektivt Europa
  • Industripolitik för en global era