One Planet Network – globalt partnerskap för hållbar konsumtion och produktion

Naturvårdsverket är svensk fokalpunkt i One Planet Network, en global motor i genomförandet av hållbarhetsmål 12 i Agenda 2030. One Planet Network är även inriktat på att utveckla metoder för hållbar ekonomisk tillväxt, minskad klimatpåverkan och biologisk mångfald.

One Planet-network är ett globalt partnerskap av beslutsfattare och experter, inklusive regeringar, företag, civilsamhället, akademi och internationella organisationer, som implementerar det 10-åriga ramverket för program för hållbar konsumtion och produktion och arbetar för att uppnå det globala hållbarhetsmålet nummer 12, som handlar om hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Nätverket består av tusentals enskilda medlemmar och har över 140 nationella kontaktpunkter för hållbar konsumtion och produktion. Som sekretariat för 10YFP, underlättar FN:s miljöprogram One Planet-nätverket.  I Sverige är Naturvårdsverket fokalpunkt.

I samverkan med nationella och globala aktörer, inspirerar Naturvårdsverket till handling för att ställa om till hållbar konsumtion och produktion. Sverige är även, genom Naturvårdsverket, ledamot i styrelsen för genomförandet av delmål 12.1 ”Att ställa om till Hållbar konsumtion och produktion” 2023–24. Det innebär att vi stöttar FN:s sekretariat i arbetet med att genomföra den nya globala strategin för hållbar konsumtion och produktion 2023-2030.

Strategin innehåller fyra pelare som är globala utgångspunkter för åtgärder. Pelare ett handlar om att hållbar konsumtion och produktion ska införlivas i genomförandet av multilaterala konventioner med ett särskilt fokus på klimatkonventionen (UNFCCC) och konventionen om biologiska mångfald (UNCBD). Pelare två syftar till att stärka global samverkan inom prioriterade värdekedjor som livsmedel, byggande, textil, elektronik och mobilitet. Pelare tre och fyra handlar om att skapa en global rörelse för att öka medvetenheten om behovet att ställa och om att stärka utvecklingsländernas omställning genom kapacitetsuppbyggnad och regionala dialoger.

Global Strategy for Sustainable Consumption and Production (One Planet network, text på engelska)

Så kan du delta i det globala arbetet

Delmål 12.1 i Agenda 2030 handlar specifikt om hur ramverket ska genomföras i praktiken.

Som stöd för internationell samverkan och kunskapsöverföring finns en digital mötesplats, One Planet Network, där du kan hitta användbara verktyg och rapporter, goda exempel och olika typer av genomförda styrmedel från Sverige och andra delar av världen. På mötesplatsen kan du också dela resultat och erfarenheter och skapa kontakt med experter från andra länder som arbetar med samma saker som du. Du kan också delta aktivt genom att i ingå i partnerskapen för ett eller flera av de globala samverkansprogrammen. 

One Planet Network (extern webbplats, text på engelska)

Naturvårdsverket är Sveriges fokalpunkt 

Rollen som fokalpunkt innebär att vara en nod i Sveriges arbete med att implementera 10YFP, som är en del av Agenda 2030. Det betyder att vi rapporterar vad regeringen och svenska myndigheter gör för att katalysera omställningen till hållbar konsumtion och produktion. Vi lyfter även fram goda exempel på styrmedel och åtgärder och delar svenska erfarenheter inom One Planet Network. 

Hållbara livsstilar och utbildning

Under perioden 2020–2022 har Naturvårdsverket deltagit i genomförandet av det internationella samverkansprogrammet ”Hållbara livsstilar och utbildning” inom ramen för One Planet Network Här har vi i samverkan med aktörer som, SEI, IGES, London School of Economics, WRAP, OECD, Fast Forward 2030 mfl, utvecklat kunskap och erfarenheter om hur nudging kan användas som styrmedel på kommunal nivå för att minska nedskräpning av engångsplast. Göteborg Stad har varit testbädd och resultaten har sammanställts av WRAP i en handbok.