UNEP - bevakar miljötillståndet i världen

FN:s miljöprogram, United Nations Environment Programme (UNEP), är globalt den ledande instansen inom miljöfrågor som driver och samordnar miljöarbetet inom FN-systemet.

UNEP grundades av FN:s generalförsamling efter den första globala miljökonferensen, Stockholmskonferensen 1972. UNEP är FN:s ledande instans för miljöfrågor och har cirka 190 medlemsstater. I det svenska arbetet stödjer Naturvårdsverket tillsammans med Miljödepartementet UNEP med sakkunskap.

Naturvårdsverket bevakar särskilt frågor som rör utvärdering av miljön och hur man i ett tidigt skede kan förutse försämringar i miljön. Detta ingår i underlaget för den rapport om miljötillståndet i världen, Global Environmental Outlook (GEO), som UNEP publicerar vart femte år.

Naturvårdsverket samarbetar med UNEP

Naturvårdsverket har sedan 2014 samarbetat med Sustainable UN (SUN) och sekretariatet för UN Environment Group (EMG), som båda tillhör UNEP, för att stärka FN-systemets interna miljöarbete. SUN ger stöd till andra FN-enheter och FN-oranisationer för att minska utsläpp av växthusgaser. EMG är ett koordineringsorgan för miljöfrågor inom FN-systemet där alla FN-organisationer finns representerade. 

Målet med samarbetet är att systematiskt minska den negativa och öka den positiva miljöpåverkan som utgörs av FN-systemet på alla nivåer - i program, policys och arbetssätt.

Med FN:s hållbarhetsstrategi som grund fokuserar samarbetet på att förbättra FN:s miljöprestanda vad gäller miljöledningssystem, minskat resande genom virtuella möten, miljömässig och social programmering och rapportering.

Partnerskapet är en del av det Sida-finansierade globala programmet Environmental Governance Programme, som 2020 påbörjade en andra programfas, 2020–2023.

Mer information