Medel för forskning om vilt, miljö och samhälle

Naturvårdsverket utlyser forskningsmedel ur Viltvårdsfonden för projekt som ska utveckla vetenskapligt baserad kunskap till stöd för en hållbar förvaltning av vilt. Naturvårdsverket välkomnar ansökningar med naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller humanistisk inriktning. Sista ansökningsdag var 15 september 2021.

Den budget som maximalt kan fördelas under treårsperioden 2022–2024 är 24 miljoner kronor.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag var onsdagen 15 september 2021 klockan 14.00.

Inriktning och prioritering

I forskningsstrategin Wildlife, Environment and Society – Research strategy for the period 2021–2026 for the Swedish Environmental Protection Agency's research funding from the Wildlife Management Fund, presenteras ramarna för och inriktningen på utlysningen av forskningsmedel.

I enlighet med forskningsstrategin efterfrågar Naturvårdsverket forskning inom följande prioriterade områden:

Viltbiologins och förvaltningens komplexitet

 • Flerartsförvaltning.
 • Konflikt och samarbete.
 • Storskaliga systemförändringar

Verktyg och praktik inom viltförvaltningen

 • Utveckling, test och kvalitetssäkring av metoder för övervakning.
 • Teori och modellering.
 • Värdering och förebyggande av skador.
 • Effekter av förvaltningen.

Utmaningarna inom respektive prioriterat forskningsområde, som delvis är överlappande, är stora och mångfacetterade, och Naturvårdsverket välkomnar såväl intra- som interdisciplinär forskning. Transdisciplinär forskning som är gränsöverskridande mellan forskarvärlden och det övriga samhället välkomnas också. Inom samtliga prioriterade forskningsområden är projektsamarbete mellan flera forskare eller forskargrupper och mellan forskning och viltförvaltning ofta angeläget.

En närmare beskrivning av de prioriterade forskningsområdena och bakgrunden till dessa, syftet med forskningsfinansieringen via Viltvårdsfonden, samt principer och förutsättningar för forskningsfinansieringen, finns i forskningsstrategin.

Forskningsstrategi: Wildlife, Environment and Society 2021–2026 (pdf 532 kB)

Två delutlysningar

Naturvårdsverket har delat upp årets utlysning av medel ur Viltvårdsfonden i två delutlysningar/bidragsformer i Prisma:

 • Projekt.
 • Kunskapssammanställning.

Inom både Projekt och Kunskapssammanställning kan man söka medel för upp till tre år.

Inom delutlysningen Kunskapssammanställning kan man även söka medel för att till exempel arrangera vetenskapliga konferenser och workshops. Medel kan även sökas för att etablera internationella konsortier för att utveckla projekt som syftar till finansiering inom EU eller andra internationella forskningsfinansiärer.

Mer information om respektive delutlysning/bidragsform finns i Instruktioner för sökande av forskningsmedel ur Viltvårdsfonden 2021.

Instruktioner för sökande av forskningsmedel ur Viltvårdsfonden 2021 (pdf 323 kB)

Praktiska anvisningar

Behörig att söka är disputerad forskare vid universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag. Huvudsökande ska vara knuten till en organisation med svenskt organisationsnummer, och organisationen ska vara godkänd av Naturvårdsverket som medelsförvaltare.

Slutrapporteringen från sökande och medsökandes tidigare projekt hos Naturvårdsverket, där projekttiden gått ut, ska ha inkommit och godkänts innan ny ansökan kan beviljas.

Forskare som beviljas medel förväntas medverka i Naturvårdsverkets årliga forskningskonferenser samt avsätta resurser för kommunikation med myndigheter och andra aktörer inom viltförvaltningen.

Så ansöker du

Ansökan görs elektroniskt via ansökningsportalen Prisma. Om du inte tidigare har registrerat dig måste du först skapa ett konto i portalen.

Ansökan bör skrivas på engelska, då ansökningarna granskas av internationella experter. För närmare information se ”instruktioner för sökande”. Uppmärksamma gärna Naturvårdsverkets policy för vidareutnyttjande av data och information.

Ansökningsportalen Prisma 

Forskningsstrategi: Wildlife, Environment and Society 2021–2026 (pdf 532 kB)

Instruktioner för sökande av forskningsmedel ur Viltvårdsfonden 2021 (pdf 323 kB)

Mall för kommunikationsplan (xlsx 19 kB)

Mall för tidplan (xlsx 22 kB)

Information om personuppgiftsbehandling (pdf 132 kB)

Tidplan för ansöknings- och beredningsprocess

Juni–september 2021

 • Utlysning på Naturvårdsverkets webbplats i juni.
 • Sista ansökningsdag är 15 september klockan 14.00

September–december 2021

 • Ansökningar granskas av vetenskaplig expertis.
 • Vetenskapliga kommittén för viltforskning granskar och bereder ansökningar och lämnar rekommendationer för beslut.

December 2021–februari 2022

 • Naturvårdsverket fattar beslut om fördelning av forskningsmedel när besked inkommit från Regeringen om Naturvårdsverkets tilldelning av medel ur Viltvårdsfonden för forskningsfinansiering.
 • Sökande får besked om beslut via Prisma.
 • Beslut om beviljade bidrag publiceras på Naturvårdsverkets webbplats.
 • Villkor för bidrag (kontrakt) skickas via Prisma till de forskare som fått medel beviljat.

Kontakt

Anders Lundvall, Forskningssekreterare
Telefon: 010-698 12 27
anders.lundvall@naturvardsverket.se