Tillämpning av samhällsekonomiska analyser

Fyra nya forskningsprojekt finansieras av Naturvårdsverket. Projekten ska stärka tillämpning av samhällsekonomiska analyser i miljöarbetet.

Resultaten från forskningsprojekten ska primärt stödja utredare på myndigheter som arbetar med styrmedelsutformning. Tillsammans finansierar projekten drygt 16 miljoner kronor under åren 2021–2023.

Beviljade projekt

Bonus-Malus-policyn för privata fordon: hur stor är koldioxidutsläppsminskningen?

Projektet kommer att göra en omfattande ex-post-utvärdering av bonus-malus-systemet för personbilar som är ett viktigt politiskt initiativ för att minska transportrelaterade växthusgasutsläpp till 2030. Projektet kvantifierar effekten av bonus-malus-policyn på förändringar i inköp av nya fordon, marknadsandelar, och användning av bilar med olika utsläppsprofiler.

Mer specifikt svarar projektet på följande frågor:

(i) Vilken effekt har bonus-malus på andelen hög- och lågutsläppsfordon?

(ii) Hur känsliga är resultaten för förändringar av tröskelvärdena för bonus och malus och storleken på de monetära incitamenten? Kan politiken justeras för att uppnå samma utsläppsminskningar till lägre kostnad eller högre välfärdsvinster?

(iii) Hur mycket förändras utsläppen efter bonus-malus-systemet när vi analyserar förändringar på hela bilmarknaden, inklusive marknaden för begagnade bilar samt hushållens körsträckor?

(iv) Vilka hushållstyper påverkas mest av policyn och hur kan policyn omformas för att ytterligare minska koldioxidutsläppen, utan att påverka specifika grupper av hushåll negativt?

Projektledare: Robert Hart, Sveriges lantbruksuniversitet SLU.
E-post: rob.hart@slu.se; tel: +4618671734

Beviljade medel: 4 442 170 kronor.

Youtube video
Utvärdering av Klimatklivet: Nuvarande vetenskapliga bevis och framtida utformning

Projektet fokuserar på Naturvårdsverkets klimatinvesteringsstöd (Klimatklivet). Klimatklivet beviljar ekonomiskt stöd till åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser bland svenska företag och andra organisationer. Målet med projektet är att förbättra förståelsen för Klimatklivets inverkan på aktörernas investeringsbeslut, energianvändning, växthusgasutsläpp och ekonomisk prestation med hjälp av data på faktiska utfall.

Projektet kommer att utvärdera Klimatklivets inverkan på växthusgasreducerande investeringar, energianvändning, växthusgasutsläpp och ekonomisk prestanda samt ge råd om hur man kan förbättra utformningen av styrmedlet för att underlätta framtida utvärderingar.

Projektledare: Shon Ferguson, Sveriges lantbruksuniversitet SLU.
E-post: shon.ferguson@slu.se; tel: +4686654500

Beviljade medel: 4 154 481 kronor.

Youtube video
Hur påverkar smudging miljöreglering?

I projektet undersöks om och i vilken utsträckning industrier har påverkat införande eller utformning av miljöpolitiska styrmedel genom att finansiera eller utföra forskning med gynnsamma resultat för branschen. Text-analys och artificiell intelligens används för att analysera en stor del av den vetenskapliga litteraturen och skapa en objektiv bild av gällande evidens. Projektet kommer att genomföra enkätundersökningar och ekonomiska experiment för att förstå och kvantifiera hur vetenskaplig evidens införlivas i miljöpolitiska beslut kring styrmedel för att nå miljömål.

Resultaten används i ekonomisk modellering för att analysera när, hur och i vilken utsträckning, informationspåverkan kan påverka utformningen av miljöpolitiska styrmedel. Projektets mål är att bidra till att förbättra utformningen av miljöpolitiska styrmedel genom att undersöka hur, och i vilken utsträckning informationspåverkan påverkar miljöpolitik, samt analysera hur politiska styrmedel som korrigerar detta marknadsmisslyckande kan utformas.

Projektledare: Jessica Coria, Göteborgs universitet.
E-post: jessica.coria@economics.gu.se; tel: +46317864867

Beviljade medel: 5 000 000 kronor.

Youtube video
Kostnadseffektiva klimatpolitiska åtgärder inom transportsektorn

Syftet med projektet är att utveckla metoder för att utvärdera vilken kombination av styrmedel och åtgärder som kan leda till att målen att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter samt att transportsektorn ska vara fossilfri 2045 nås till lägsta samhällskostnad. Projektet vidareutvecklar ett systematiskt ramverk som myndigheter kan använda för att ge regeringen underlag att effektivt styra mot klimatmålen samtidigt som andra politiska mål beaktas.

Projektet kommer att analysera instrument under hänsyntagen till restriktioner som till exempel lagstiftning och EU-förordningar. Projektet syftar dessutom till att operationalisera begreppen social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet så att de kan användas i analysen av ekonomiska instrument, samt identifiera synergi mellan olika styrmedel samt målkonflikter. Verktygen och metoderna som utvecklas i projektet kommer att utformas så att de kan implementeras i Naturvårdsverkets och andra relevanta myndigheters arbete.

Projektledare: Maria Bratt Börjesson, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).
E-post: maria.bratt.borjesson@vti.se; tel: +46855536513

Beviljade medel: 2 531 000 kronor.

Projekt: Kostnadseffektiva klimatpolitiska åtgärder på VTI:s webbplats

Youtube video

Mer information

Kontakt

Forskningssekreterare Hannah Östergård. Telefon: 010-698 16 81.

hannah.ostergard@naturvardsverket.se

Forskningssekreterare Kerstin Jansbo. Telefon: 010-698 14 56.

kerstin.jansbo@naturvardsverket.se