Vattendirektivets biologiska bedömningsgrunder (WATERS)

Programmet WATERS, Waterbody Assessment Tools for Ecological Reference Conditions and Status in Sweden, har forskat om ekologiska bedömningsgrunder för vattenkvalitet.

Målet var att utveckla och förbättra de bedömningsgrunder som används för att klassificera status hos svenska kust- och inlandsvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Programmets fokus har varit de biologiska kvalitetsfaktorer som används för att bedöma vattenkvalitet. Dessa är makrofyter, bottenfauna, växtplankton och fisk. I vattendrag är även bentiska kiselalger en kvalitetsfaktor. Inom programmet vidareutvecklades dessutom de metoder som används för att ge en samlad bedömning av ett vattens status.

Programmet har genomförts i samverkan mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Århus universitet, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI samt en rad miljökonsulter.

Programkoordinator: Mats Lindegarth, Göteborgs universitet

Projektet pågick 2011–2016.

Finansiering

Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag, till stöd för arbetet med Sveriges miljömål.

Slutrapport

Mer information