Processer för ekosystembaserad förvaltning av hav och vatten

Naturvårdsverket har finansierat ett syntesarbete med syfte att öka kunskapen om förvaltningsprocesser som bygger på ekosystemansatsen och hur dessa kan tillämpas i förvaltning av hav och vatten samt verksamheter som påverkar dessa.

Utgångspunkten för synteserna är att identifiera styrkor och utvecklingsområden för en hållbar förvaltning där biologisk mångfald och ekosystemens funktioner bibehålls. En sammanfattande analys av hur förvaltningen behöver anpassas, samt att identifiera kunskapsluckor, har också varit en del av arbetet.

Ekosystemansatsen – praktiska erfarenheter och nästa steg

Projektledare: Henrik Österblom

Beviljade medel: 1 496 854 kr.

Projektet har sammanställt erfarenheter av det praktiska införandet av ekosystembaserad havs-, vatten- och fiskförvaltning i Sverige. Den bygger på analyser av publicerad litteratur och intervjuer med nyckelpersoner i Sverige, Tyskland, Norge och USA.

Enligt forskarna har Sverige tagit flera steg mot en mer ekosystembaserad förvaltning, men det behövs en tydligare styrning och uppföljning från centrala myndigheter. Ekosystembaserad förvaltning kräver samverkan mellan aktörer och en stabil finansiering.

Projektets slutrapport pekar också på att den bristande överensstämmelsen mellan olika sektorslagstiftningar och olika samhällsmål behöver kartläggas, och målkonflikter adresseras på nationell nivå. Dessutom behöver indikatorer för ekosystembaserad förvaltning vidareutvecklas och aktörerna ska ges tydligt ansvar för att förvaltningsmål följs upp.

Slutrapport

Projektets slutrapport kan du ladda ner som pdf, eller beställa som trycksak:

Ekosystemansatsen – praktiska erfarenheter från svensk havs- och vattenförvaltning

Pågick: 2017–2020