Multifunktionalitet i landskapet

Ett femårigt forskningsprogram ska öka kunskapen kring om och hur samverkan enligt ekosystemansatsen kan förverkligas på bred front i olika landskap.

Programmet LANDSVÄGAR ska utforska hur nya strategier för planering, styrning och beslut som stärker landskapets biologiska mångfald och gynnar hållbart multifunktionellt resursutnyttjande.

Programmet pågår 2022–2027 och erhåller 25 miljoner kronor under år 1–3 samt efter halvtidsutvärdering 20 miljoner år 4–5. Forskningen finansieras av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag.

Programmet ska ge myndigheterna kunskap kring människans samspel med biologisk mångfald på landskapsnivå utifrån olika perspektiv: såväl främjande-, bevarande-, nyttjande- som påverkansaspekter. Med utgångspunkt från ekosystemansatsen ska kunskapsläget förbättras kring

  • hur drivkrafter, hinder och hävstångspunkter för transformativ förändring kan identifieras och adresseras
  • hur målen för biologisk mångfald kan uppnås med bibehållna samhällsfunktioner,
  • hur rättvis fördelning och delaktighet kring värdet av biologisk mångfald kan skapas samt hur förändringsprocesser kan utvärderas.

Målgrupp för resultaten är organisationer och individer inom näringar, brukande och förvaltning. Resultaten ska kunna användas för bland annat restaureringsplaner och naturbaserade lösningar, genomförande av grön infrastruktur, klimatanpassning, vattenförvaltning, arbetet med friluftsliv och i vidare bemärkelse för samhällstransformation.

LANDSVÄGAR: Framtidens multifunktionella landskap – hinder och drivkrafter längs omställningens vägar

Genom tvärvetenskaplig forskning och i samverkan med intressenter och allmänhet kommer programmet utforska och utveckla framtida visioner om biologisk mångfald och multifunktionella landskap; arbeta med scenarier för att nå dessa visioner; samt föreslå transformativa strategier med färdplaner och policy som kan realisera visionerna.

Programmet fokuserar på fem landskapstyper – skog, odlingslandskap, hav och kust, stad och fjäll – i varsitt delprojekt och har dessutom ytterligare fyra tvärgående delprojekt.

Programledare

Malgorzata Blicharska, Uppsala universitet

Delprojektledare

Tim Daw, Stockholm Resilience Centre

Lucas Dawson, SLU

Michael Gilek, Södertörns högskola

Marcus Hedblom, SLU

Tuija Hilding-Rydevik, SLU

Sara Holmgren, SLU

Mikael Karlsson, Uppsala universitet

Neil Powell, Uppsala universitet

Per Sandström, SLU

Kommunikatör

Mikael Salo, Aktuell hållbarhet

Youtube video

Mer information

Kontakt

Forskningssekreterare Hannah Östergård Roswall
Telefon: 010-698 16 81
hannah.ostergard.roswall@naturvardsverket.se

Forskningssekreterare Neda Farahbakhshazad
Telefon: 010-698 12 50
neda.farahba@naturvardsverket.se

Forskningssekreterare Ulrika Stensdotter Blomberg
ulrika.stensdotter@havochvatten.se