Ekologisk kompensation

Naturvårdsverket finansierar tillsammans med Havs och vattenmyndigheten sju forskningsprojekt som ska bidra till mer kunskap om ekologisk kompensation. Forskningen pågår 2018–2020.

Även då stor miljöhänsyn tas vid exploateringar uppstår ofta negativa konsekvenser för naturmiljön. Ibland kan denna påverkan uppvägas genom kompensationsåtgärder, det vill säga åtgärder för att uppväga den negativa effekten av en exploatering. Målet med forskningssatsningen är att ekologisk kompensation ska bli ett mer effektivt styrmedel för att nå miljömålen.

Ekologisk kompensation är ett styrmedel som hittills använts i relativt begränsad omfattning i Sverige, men som har potential att bidra till att minska förlusterna av biologisk mångfald och de ekosystemtjänster som ekosystemen upprätthåller.

För att ekologisk kompensation ska kunna utvecklas till ett mer effektivt styrmedel i Sverige behövs mer kunskap om vilka kompensationsmetoder som fungerar i olika naturmiljöer, samt hur kompensation på bästa sätt integreras i olika typer av markanvändningsbeslut.

Resultaten från forskningssatsningen ska kunna användas som underlag i utvecklingen av ekologisk kompensation i Sverige, och kan bidra arbetet med policyutveckling och vägledning på området. 

Den sammanlagda budgeten för satsningen är 27 miljoner kronor.

Projekt Kontaktperson och organisation
MuniComp: Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv. Ingemar Jönsson, Högskolan i Kristianstad
Effekter av ekologisk kompensation på miljö och ekonomi. Jonas Nordström, Lunds universitet
SEEK – Systematisera ekologisk kunskap för att optimera ekologisk kompensation. Lina Widenfalk, Sveriges Lantbruksuniversitet
ECBES – När kan ekologisk kompensation bevara ekosystemtjänster och biologisk mångfald? Erik Öckinger, Sveriges Lantbruksuniversitet
ECOCOA – Ekologisk kompensation i kustområden. Lena Bergström, Sveriges Lantbruksuniversitet
Ekologiska kompensationspooler i jordbrukslandskapet ECOPAL. Katarina Elofsson. Sveriges Lantbruksuniversitet
Etiska aspekter på ekologisk kompensation. Rättsligt ansvar och social rättvisa. Karin Edvardsson Björnberg, Kungliga Tekniska Högskolan
Beviljade projekt

Finansiering

Projekten finansieras genom Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag. 

Pågår

2018–2020

Kontakt

Hannah Östergård, Naturvårdsverket
Tel: 010-698 16 81
hannah.ostergard@naturvardsverket.se

Publikationer