Översiktligt om kväveoxidavgiften

Naturvårdsverket administrerar kväveoxidavgiften, som är ett ekonomiskt styrmedel med syfte att minska utsläppen och nå miljökvalitetsmålen om försurning, övergödning och frisk luft.