Avsiktligt i 4 § artskyddsförordningen – tillämpning i exemplet vindkraft

I samband med två domar från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) i december 2014 var en central fråga hur begreppet avsiktligt i 4 § artskyddsförordningen bör tolkas. Här beskriver Naturvårdsverket sin tolkning av rättsläget som inte bedöms har ändrats i sak efter domarna.

De aktuella domarna från Mark- och miljööverdomstolen kom den 22 december 2014 i målen M 4937-14 och M 2920-14.

Det är förbjudet att döda även enstaka exemplar av de skyddade djurarterna när syftet är att just döda dem. I fråga om en verksamhet där syftet uppenbart är ett annat än att döda djurarten, är det rimligt att det krävs en risk för en påverkan på den skyddade artens bevarandestatus i området för att utlösa förbudet, särskilt i fråga om fåglar.

En annan förutsättning för att kravet på avsiktlighet ska vara uppfyllt är att verksamhetsutövarna känner till att verksamheten eller åtgärden kan påverka en skyddad art, och godtar risken, det vill säga att de söker tillstånd trots att det riskerar att påverka skyddade arters bevarandestatus negativt.

Problemet är inte etablering av vindkraften, utan var den lokaliseras. Genom att placera vindkraftverken utanför de rekommenderade skyddsavstånd som finns i till exempel Vindval, undvika områden med stora tätheter av fåglar och viktiga flygstråk kan vindkraftverk byggas utan hinder av artskyddsbestämmelserna.

Läs hela Naturvårdsverkets tolkning (pdf 53 kB)