Tvärförbindelse Södertörn, ny motortrafikled mellan E4/E20 vid Skärholmen söder om Stockholm till väg 73 i Haninge

Naturvårdsverket har 2016, 2017 och 2019 yttrat sig i Trafikverkets samråd gällande utbyggnad av Tvärförbindelse Södertörn. I april 2019 har Naturvårdsverket lämnat en underrättelse om den planerade verksamheten till regeringen.

Naturvårdsverkets viktigaste synpunkter till Trafikverket

Det kommer inte räcka med effektivare fordon och ökad andel förnyelsebara drivmedel för att nå våra nationella klimatmål för transportsektorn. Biltrafikarbetet behöver också minska. Projektet är, trots förbättringar för kollektivtrafik och cykel, främst inriktat på ökad framkomlighet för biltrafik. Det kommer att ge bilen en ökad konkurrensfördel jämfört med kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. I sin tur främjar det en utglesad stadsbebyggelse med ökad transportefterfrågan och klimat- och miljöpåverkan.

Trots att projektets klimatpåverkan och många andra av projektets miljöeffekter, hänger samman med trafikarbetet saknar samrådsunderlaget i stort sett redovisning av trafikmängder och deras fördelning på olika trafikslag. Denna brist hos samrådsunderlaget försvårar ett konstruktivt samråd kring trafikledens utformning i syfte att minska dess klimatpåverkande utsläpp. Samrådsunderlaget kan inte anses uppfylla miljöbedömningsförordningens krav. Naturvårdsverket uppmanar Trafikverket att genomföra ytterligare samråd i bred krets med ett ändamålsenligt underlag i fråga om trafik och klimatpåverkande utsläpp.

Föreslagen trafikled går, trots partier i tunnel, till stor del i ytläge genom värdefulla natur- och friluftslivsområden. Det är rimligt att fortsatt prova alternativ till exempel avseende vägstandard, hastighet och vägutformning på sträckan öster om Flemingsbergsskogen för att minska negativa effekter på riksintresset Hanvedens och naturreservatens värden.

Underrättelse till regeringen

Vår bedömning är att projektet är av den karaktär som avses i 17 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga ett projekt som kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag i förhållande till de intressen som miljöbalken ska främja. Därmed finns en skyldighet för Naturvårdsverket enligt 17 kap. 5 § miljöbalken att underrätta regeringen om projektet. Det är den klimatpåverkan som trafikleden kan ge tillsammans med projektets omfattning, lokalisering och utformning i övrigt som medför underrättelseskyldigheten.

Bakgrund

Trafikverket planerar för Tvärförbindelse Södertörn, en 20 kilometer ny sträckning av väg 259 från E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva i Huddinge till väg 73 vid Haninge centrum. Trafikverket tar fram en vägplan för projektet. Under arbetet med vägplanen samråder Trafikverket bland annat med berörda myndigheter. När vägplanen är klar ska den fastställas av Trafikverket.

Naturvårdsverkets yttrande Kunggörande och granskning av vägplan för anläggning väg 259 tvärförbindelse Södertörn, 2021-03-09 (pdf 139 kB)

Naturvårdsverkets underrättelse till regeringen, 2019-04-12 (pdf 98 kB)

Naturvårdsverkets yttrande Tvärförbindelse Södertörn, 2019-02-15 (pdf 340 kB)

Naturvårdsverkets yttrande Tvärförbindelse Södertörn, 2017-01-27 (pdf 105 kB)

Naturvårdsverkets yttrande Tvärförbindelse Södertörn, 2016-04-28 (pdf 110 kB)