Fossilfri stålproduktion genom H2 Green Steels planerade nyetablering utanför Boden

Bakgrund 

H2 Green Steel (H2GS) avser att starta en produktionsanläggning för fossilfritt stål strax utanför Boden. Produktionen ska ske genom vätgasreduktion av järnmalm och då bildas järnsvamp. Järnsvamp och inköpt skrot kommer sedan smältas i ljusbågsugn. Efter produktion i ljusbågsugnen tillkommer flera steg i processen, slutprodukten är plåtar av olika kvaliteter.  

Bild 1: Bild över den planerade produktionen (pptx 7,8 MB, Copyright H2GS)
 
 Vätgasreduktion inom ståltillverkning är ett alternativ till traditionell ståltillverkning genom masugnsteknik. Tekniken möjliggör omfattande utsläppsminskningar jämfört med traditionella metoder, bl.a. sker en minskning av att koldioxidutsläpp med upp till 95 % jämfört med traditionell ståltillverkning. 

Processen 

Den verksamhet som H2GS planerar är fullt ut en nyetablering och kommer att kräva ett flertal nya tillstånd, såsom tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. I den kommande tillståndsprocessen för ett nytt miljöbalkstillstånd tillvaratar Naturvårdsverket de allmänna intressena som anges i miljöbalken. 

Under våren 2021 höll H2GS samråd inför den kommande tillståndsansökan. Naturvårdsverket deltog på ett digitalt samrådsmöte och har lämnat skriftliga synpunkter på bolagets samrådsunderlag. Syftet med detta var att i ett tidigt skede klargöra de olika ståndpunkter som Naturvårdsverket har och på så sätt underlätta tillståndsprocessen. H2GS lämnade i december 2021 in en ansökan om s.k. byggnadsdom (gäller främst tillåtlighetsprövning) samt tillstånd enligt miljöbalken med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning till mark- och miljödomstolen. Nästa steg är att domstolen prövar bolagets ansökan om byggnadsdom respektive tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Under domstolsprocessen kommer Naturvårdsverket att vara motpart till H2GS och bevaka de allmänna intressena. 

Underrättelse till regeringen

Mot bakgrund av den miljöpåverkan som den tilltänkta anläggningen kan antas medföra har Naturvårdsverket gjort bedömningen att regeringen bör underrättas om ärendet. Underrättelse skedde den 3 februari 2022.

Regeringen beslutade den 25 maj 2022 att inte ta till sig ärendet utan nu fortsätter prövningen i domstol.

Naturvårdsverkets inställning 

Naturvårdsverket ser positivt på H2GS:s initiativ till en fossilfri stålproduktion. I samrådsyttrandet förde Naturvårdsverket fram ett antal faktorer som vi menar bör utredas vidare inför en kommande tillståndsansökan, däribland frågor rörande teknikval, buller samt utsläpp till luft. I yttranden till domstolen har Naturvårdsverket fört fram vissa oklarheter och har tagit ställning för de krav som vi anser behöver ställas på bolaget i en kommande dom. Yttrandena publiseras löpande nedan i kronologisk ordning.  

Naturvårdsverkets yttrande om samrådsunderlaget 2021-05-11 (pdf 119 kB)

Naturvårdsverkets underrättelse till regeringen 2022-02-03 (pdf 383 kB)

Naturvårdsverkets yttrande om tillståndsansökan 2022-02-03 (pdf 161 kB)

Naturvårdsverkets yttrande gällande byggnadsdom (A-delen) 2022-05-04 (pdf 336 kB)

Naturvårdsverkets yttrande gällande villkor med mera (B-delen) 2022-06-03 (pdf 380 kB)