Gruva i Mertainen – Natura 2000-område, samlad prövning

Naturvårdsverket överklagade två deldomar om LKAB:s planerade järnmalmsgruva i Mertainen och yrkade på en samlad prövning. MÖD tog upp båda deldomarna till prövning och ansåg att tillstånd kunde lämnas.

Dom från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD)

Flera parter, bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och två naturskyddsföreningar överklagade deldomarna från mark- och miljödomstolen. Mark- och miljööverdomstolen valde då att ta upp målet till prövning. Det viktigaste man kom fram till är att prövningsunderlaget är tillräckligt för att avgöra att det inte finns risk för otillåten påverkan på Natura 2000-områdena Rautas och Torne och Kalix älvsystem.

Enligt Mark- och miljööverdomstolen gjorde mark- och miljödomstolen fel när prövningen delades upp och tillåtlighet och tillstånd behandlades var för sig. Men eftersom båda deldomarna överklagats och överklagandena hanteras tillsammans, uppnår man ändå en sådan samlad prövning som lagstiftningen kräver, och som är en förutsättning för att kunna ge Natura 2000-tillstånd.

2014-06-18 Dom från Mark- och miljööverdomstolen (pdf 1 MB)

Kommentar till domen från Mark- och miljööverdomstolen

Naturvårdsverket står fast vid bedömningen att det geohydrologiska prövningsunderlaget är otillräckligt för att bedöma påverkan på Rautas. Enligt Naturvårdsverket är Mark- och miljööverdomstolens motivering inte så tydlig och utvecklad som man skulle önska ifråga om vilka beviskrav som ska gälla för påverkan på ett Natura 2000 område som Rautas.