Domstolsprocess om återkallelse av Kaunis Iron AB:s tillstånd

Naturvårdsverket har i juni 2018 ansökt hos Mark- och miljödomstolen i Umeå om återkallelse av tillståndet till gruvverksamhet i Tapuli och anrikningsverk i Kaunisvaara, Pajala kommun. Domstolsprocessen pågår.

Naturvårdsverkets viktigaste synpunkter

Naturvårdsverket anser att det finns risk för en negativ påverkan på miljön från verksamheten enligt följande:

  • påverkan på närliggande vattendrag och våtmarker med avseende på utsläpp av metaller och läckagevatten/anrikningssand från dammarna
  • dammarna är inte byggda enligt tillståndet vilket kan innebära risker
  • länshållning av dagbrottet kan leda till påverkan på delar av våtmarken Kokkovuoma, som torrläggs om grundvattennivåerna sänks
  • damning från transporter

Beskrivning

Naturvårdsverket inkom den 26 juni 2018 med ansökan om delvis återkallelse av Gränsälvskommissionens tillstånd till mark och miljödomstolen i Umeå. Verksamhetsutövaren Kaunis Iron återstartade gruvverksamheten i mitten av juli 2018 trots den pågående domstolsprocessen om tillståndet.

Domstolen kungjorde Naturvårdsverkets ansökan i september 2018 och syn utom huvudförhandling hölls i Tapuli/Kaunisvaara i oktober 2018. 

Bakgrund

Tidigare verksamhetsutövaren Northland Resources AB bedrev sin verksamhet med avvikelser från det gällande tillståndet (Gränsälvskommissionens beslut från den 20 augusti 2010 i mål M 11/09). Naturvårdsverket anser att gruvdrift inte bör tillåtas enligt gällande tillstånd. Under 2017 framkom att Kaunis Iron AB ville ta över tillståndet och bedriva gruvverksamhet på samma sätt som tidigare. Naturvårdsverket skickade därför en skrivelse den 29 november 2017 till Northland Resources AB:s konkursbo (med kopia till Kaunis Iron AB) där verket redogör för sin syn i bland annat följande frågor:

  • Gränsälvskommissionens beslut från den 20 augusti 2010, dess utformning och innehåll,
  • att Naturvårdsverket anser att det inte är möjligt att bedriva verksamheten i Tapuli på samma sätt som Northland Resources AB bedrev verksamheten och att ett sådant förfarande är i strid med gällande tillstånd, samt att
  • drift kan komma att innebära risker för negativ miljöpåverkan i form av bland annat utsläpp till vatten, grundvattenavsänkning samt dammläckage.

Kaunis Iron AB valde att ta över verksamheten och gå in som ny verksamhetsutövare den 19 februari 2018. Trots den pågående domstolsprocessen om tillståndet till verksamheten återstartade Kaunis Iron AB verksamheten den 12 juli 2018.

Nuläge

Mark- och miljödomstolen höll huvudförhandling i Mål M 1828-18 v. 46 där Naturvårdsverket deltog. Dom i målet kommer under 2022. 

Parallella prövningar

Kaunis Iron AB har i juli 2019 inkommit med en ny ansökan till mark- och miljödomstolen i Umeå (målnummer M 2090-19). Ansökan rör ett nytt tillstånd enligt 9 och 11 kap MB för hela verksamheten inklusive gruvbrytning i Sahavaara. Målet kungjordes i maj 2021 och huvudförhandling planeras till januari 2022. Naturvårdsverket underrättade regeringen enligt 17 kap 5 § första stycket miljöbalken i september 2021.