Domstolsprocess om återkallelse av Kaunis Iron AB:s tillstånd

Naturvårdsverket ansökte i juni 2018 om återkallelse av tillståndet till gruvverksamhet i Tapuli och anrikningsverk i Kaunisvaara, Pajala kommun. Dom meddelades den 13 januari 2022 där Naturvårdsverket delvis fick framgång.

Bakgrund

Tidigare verksamhetsutövaren Northland Resources AB bedrev sin verksamhet med avvikelser från det gällande tillståndet (Gränsälvskommissionens beslut från den 20 augusti 2010 i mål M 11/09). Kaunis Iron AB valde att ta över tillståndet samt verksamheten och gå in som ny verksamhetsutövare den 19 februari 2018. 

Ansökan om återkallelse (målnummer M 1828-18)

Naturvårdsverket ansökte om återkallelse av tillståndet 28 juni 2018. Trots den pågående domstolsprocessen om återkallelse av tillståndet till verksamheten återstartade Kaunis Iron AB verksamheten den 12 juli 2018. 

Den 13 januari 2022 kom domen från mark- och miljödomstolen gällande återkallelse av tillståndet. I domen framgår att verksamheten inte bedrivs i enlighet med tillståndet bland annat gällande transporter av slig men även klarningsmagasinets konstruktion och drift. Domstolen begränsade därför tillåten produktionsmängd till 7 miljoner ton malm (1/3 av den ursprungliga mängden på 20 miljoner ton) .Domen är överklagad till mark- och miljööverdomstolen.

Nya ansökan (målnummer M 2090-19)

Kaunis Iron AB har i juli 2019 inkommit med en ny ansökan till mark- och miljödomstolen i Umeå. Ansökan rör ett nytt tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken för hela verksamheten inklusive gruvbrytning i Sahavaara. Målet kungjordes i maj 2021 och huvudförhandling planeras till hösten 2022. 

Naturvårdsverket underrättade regeringen om nya ansökan enligt 17 kap 5 § första stycket miljöbalken i september 2021. Se yttrande i tidslinjen. Regeringen meddelade den 19 maj 2022 att de inte vidtar någon åtgärd med anledning av underrättelsen. 

Naturvårdsverket har i målet om ny ansökan i första hand yrkat på avvisning då ansökan i sin nuvarande form inte uppfyller grundläggande krav i lagstiftningen. Naturvårdverket har verkat för att ansökan ska få den omfattning som krävs genom deltagande i samråd och flertalet yttranden (se tidslinjen). 

Naturvårdsverket kommer även fortsättningsvis i målet om ny ansökan verka för ett miljöbalkstillstånd med de försiktighetsmått, skyddsåtgärder samt villkor som krävs för att brytning, anrikning samt avfallshantering liksom verksamhetens utsläpp och miljöpåverkan ska ske på ett miljömässigt godtagbart sätt och i enlighet med gällande lagstiftning. 

Nuläge

Huvudförhandling i nya ansökan (mål M 2090-19) planeras hållas vecka 35-37 2022.

2010-08-20

Gränsälvskommisionens fattar beslut i ärende M11/09 (miljötillståndet)

2011-01-20

Miljötillståndet tas i anspråk av NRAB

2012-10-03

Gruvbrytning påbörjas

2013-02-01

Anrikning påbörjas liksom deponering av anrikningssand på sandmagasinet.

2014-12-01

NRAB försätts i konkurs (brytning och anrikning upphör i oktober)

2017-11-29

Naturvårdsverket skickar sin skrivelse till NRAB:s konkursbo och till Kaunis Iron AB, den verksamhetsutövare som vill ta över verksamheten.
Skrivelse (PDF 140 kB)

2017-12-22

NRAB:s konkursbo/Kaunis Iron AB skickar in bemötande av Naturvårdsverkets skrivelse

2018-02-09

Naturvårdsverket skickar remiss till Svenska Kraftnät om dammsäkerhet
Remiss (PDF 37 kB)

2018-02-19

Kaunis Iron AB tar över som verksamhetsutövare

2018-02-20

Länshållning av dagbrottet påbörjas

2018-02-23

Svenska kraftnät inkommer med remissvar till Naturvårdsverket
Remissvar (PDF 1,57 MB)

2018-05-17

Naturvårdsverket meddelar Kaunis Iron AB att vi vill besöka gruvverksamheten
Meddelande (PDF 75 kB)

2018-05-30

Naturvårdsverket besökte verksamhetsområdet och anläggningarna.

2018-06-25

Ansökan om delvis återkallelse av tillståndet lämnas till Mark- och miljödomstolen i Umeå.
Ansökan (pdf, 22 MB)

2018-07-12

Kaunis Iron AB återupptar gruvverksamheten i Tapuli/Kaunisvaara.

2018-09-17

Mark- och miljödomstolen i Umeå kungör ansökan om återkallelse.

2018-10-23

Syn utom huvudförhandling.

2019-05-03
2019-10-29
2019-11-11
2019-12-12

Mark- och miljödomstolens dom om ekonomisk säkerhet 2019-12-12 (mål M 3451-18).

2019-12-20

Kaunis Iron AB överklagar dom om ekonomisk säkerhet.

2020-05-05
2020-05-15
2020-08-24
2021-05-12
2021-05-25

Mark och miljödomstolen kungör nya ansökan mål M 2090-19 i Sverige.

2021-06-16

Mark- och miljööverdomstolen kommer med dom i mål M 813-20 om ekonomisk säkerhet för gruvverksamheten.

2021-06-24
2021-09-16

Syn hölls i återkallelsemålet M 1828-18 och nya ansökan M 2090-19. Anledningen att en andra syn hölls i återkallelsemålet är att delar av domstolen bytts ut.

2021-10-14
2021-09-23
2021-11-15

Huvudförhandling i mål M 1828-18 hölls v.46 (ansökan om återkallelse)

2022-01-13

Dom i mål M 1828-18

2022-05-19

Regeringen vidtar ingen åtgärd utifrån underrättelse enligt 17 kap 5 § miljöbalken

2022-07-08