Myggbekämpning i Forshaga kommun 2023

Naturvårdsverket har beslutat att medge bekämpning av larver av översvämningsmygg vid översvämningsvåtmarker i Forshaga kommun 2023.

Massförekomst av mygg gör det under perioder mycket besvärande för människor att vara utomhus i områden i Forshaga kommun. Naturvårdsverket ser ett behov av att hantera detta problem och vår bedömning är att det i år inte finns förutsättningar att kunna tillämpa alternativa lösningar som åtgärdar myggproblemet i tillräckligt hög grad. Därför bedömer vi att det råder ett väsentligt allmänintresse av att kunna genomföra bekämpningsåtgärder med VectoBac G®. Samtidigt pågår arbete med att utveckla alternativa lösningar på problemet.

Skyddade områden på grund av höga naturvärden

En del av områdena där vi tillåter bekämpning är så kallade Natura 2000-områden. Natura 2000-områden är naturområden som har mycket höga bevarandevärden och som är skyddade enligt lag. Särskilda regler gäller för åtgärder som kan påverka miljön inom dessa områden.

Krav på uppföljning av bekämpningen

Eftersom det fortfarande inte är helt klarlagt om bekämpningen har någon negativ inverkan av betydelse för Natura 2000-områdena ställer vi som krav att en noggrann uppföljning ska ske efter genomförd bekämpning. Resultaten ska rapporteras in till oss och till tillsynsmyndigheterna.

Årets redovisning ska liksom tidigare år innehålla en dokumentation av alternativa bekämpningsåtgärder som utförts i kommunen under bekämpningssäsongen samt en planering för hur man ska kunna minska användningen av VectoBac G®. Denna plan ska tas fram i samråd med berörd länsstyrelse.

Beslut