Så behandlar vi dina personuppgifter för jaktkort och jägarexamen

Här kan du läsa om hur Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter vid registerhållning av statliga jaktkort och jägarexamen samt hantering av anmälningar av viss rovdjursjakt.

Det är dataskyddsförordningen och övrig dataskyddslagstiftning som styr hur vi behandlar personuppgifterna. 

Personuppgiftsansvarig 

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. 

Ändamålet med behandlingen 

Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter för följande ändamål. 

Jaktkortsregistrets ändamål är att redovisa vilka personer som betalat viltvårdsavgift (statligt jaktkort). 

Jägarexamensregistrets ändamål är att registerhålla avlagda prov i jägarexamen och underlätta handläggningen av ansökningar om att inneha skjutvapen och ammunition. 

De båda registren får även användas för att underlätta utsändning av information till jägarna. 

Kategorier av personuppgifter 

De kategorier av personuppgifter som behandlas är. 

  • Namn 
  • Personnummer 
  • Adress 
  • E-post   
  • Kontonummer 

Dina adressuppgifter hämtas från Skatteverket. 

Rättslig grund för behandlingen 

Naturvårdsverket samlar in dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Naturvårdsverket enligt jaktförordningen (1987:905). Förordningen fastställer att Naturvårdsverket ska föra register över vilka personer som betalat viltvårdsavgift (statligt jaktkort) och avlagt prov i jägarexamen. 

Lagringstid 

Dina personuppgifter i jaktkortsregistret och jägarexamensregistret anses som allmänna handlingar och bevaras och gallras därför i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndigheters beslut om tillämpning av dessa föreskrifter. 

Kategorier av mottagare    

Följande kategorier av mottagare kommer ta del av dina personuppgifter. 

  • Myndigheter 
  • Jägarförbunden 

Dina rättigheter 

Du som registrerad har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling. Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. 

Mer information om Naturvårdsverkets hantering av personuppgifter 

Kontaktuppgifter till Naturvårdsverket och till dataskyddsombudet 

Du kan kontakta oss på mejl eller telefon: 010-698 10 00. 

registrator@naturvardsverket.se 

dataskyddsombud@naturvardsverket.se