Zink i grundvatten

Zinkhalterna i grundvatten har minskat sedan slutet av 1990-talet. Detta beror på minskad deposition av luftburet zink. Resultaten kommer från det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten.

   Zinkhalterna i grundvatten har minskat efter 1998

   Övervakningen av grundvatten visar en nedåtgående trend i zinkhalter från år 1996 då övervakningen påbörjades fram till mitten av 2000-talet. Sedan mitten av 2000-talet har fördelningen mellan uppmätta mycket låga, låga och måttliga halter varit ganska konstant.  För enstaka stationer, enstaka år, påträffas högre halter. Eftersom grundvattnets pH-värden inte ökat under perioden, kan en förbättring i försurningstillståndet inte förklara den minskande trenden i zinkhalterna utan den torde bero på ett minskat nedfall av lufttransporterad zink.

   Zink är både livsnödvändigt och skadligt

   Zink är en livsnödvändig metall men en för hög  halt är skadlig för vattenlevande organismer. Zink förekommer naturligt i förhöjda halter i grundvatten i malmområden och i sedimentära alunskifferområden som i Jämtland och Skåne.

   Så följer vi förändringarna i miljön

   Sveriges geologiska undersökning (SGU), Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten följer utvecklingen av metallhalter i grundvatten i ett landstäckande stationsnät. Grundvattnet som analyseras kommer från områden som är så opåverkade som möjligt av lokala föroreningskällor. Grundvattenproverna tas på 0–20 meters djup i ytligt jordgrundvatten.

   Denna statistik kommer från den nationella miljöövervakningen, programområde Sötvatten.

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket