Zink i grundvatten

Zinkhalterna i grundvatten har minskat sedan slutet av 1990-talet. Detta kan bero både på minskat nedfall av lufttransporterad zink och minskad försurning. Resultaten kommer från det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten.

   Övervakningen av grundvatten visar en nedåtgående trend i zinkhalter från år 1996 då övervakningen påbörjades, fram till tidigt 2000-tal. Sedan dess har fördelningen mellan uppmätta mycket låga, låga och måttliga halter varit förhållandevis stabil.

   De sjunkande halterna kan bero på både minskat nedfall av lufttransporterad zink och på minskad försurning.

   Zink är både livsnödvändigt och skadligt

   Zink är en livsnödvändig metall, men en för hög halt är skadlig för vattenlevande organismer. Zink förekommer naturligt i förhöjda halter i grundvatten i malmområden och i sedimentära alunskifferområden som i Jämtland och Skåne.

   Så följer vi förändringarna i miljön

   Sveriges geologiska undersökning (SGU), Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Naturvårdsverket följer utvecklingen av metallhalter i grundvatten i ett landstäckande stationsnät. Grundvattnet som analyseras kommer från områden som är så opåverkade som möjligt av lokala föroreningskällor. Grundvattenproverna tas huvudsakligen på 0–20 meters djup. Vatten från dessa stationer har analyserats under cirka 10–50 år för att följa haltförändringar.

   Sveriges officiella statistik

   Denna statistik kommer från den nationella miljöövervakningen, programområde Sötvatten. Statistiken tillhör Sveriges officiella statistik.

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket