Arsenik i grundvatten

Arsenik förekommer i allmänhet i mycket låga halter och övervakningen visar stabila resultat över tid. Inom begränsade områden kan halter som är skadliga för hälsan bero på naturliga orsaker. Resultaten kommer från det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten.

   Diagrammet visar att de flesta av provtagningsstationerna hade i stort sett konstant mycket låg halt (< 1 mikrogram per liter) under åren 1996–2021. Förändringarna har varit mycket begränsade mellan andelen provtagningsstationer som har låg eller måttlig halt. För enstaka stationer förekommer måttliga till mycket höga halter.

   För höga halter av arsenik på vissa platser

   Arsenik finns naturligt i vissa områden och kan där överstiga de halter som anses skadliga för människor. Befintligt gränsvärde för dricksvatten är 10 mikrogram per liter, men Livsmedelsverket har föreslagit en sänkning till 5 mikrogram per liter.

   Arsenik kan förekomma i höga halter bland annat inom Bergslagens och Skellefteåfältets malmområden, men även i områden utan betydande mineraliseringar. Halterna av arsenik i ytligt jordgrundvatten är i allmänhet lägre än i djupare berggrundvatten, eftersom arseniks löslighet ökar vid högre pH och lägre syresättning.

   Så följer vi förändringarna i miljön

   Sveriges geologiska undersökning (SGU), Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Naturvårdsverket följer utvecklingen av arsenikhalter i grundvatten i ett landstäckande stationsnät. Grundvattnet som analyseras kommer från områden som är så opåverkade som möjligt av lokala föroreningskällor. Grundvattenstationerna finns i ytligt jordgrundvatten, 0–20 meters djup under markytan.

   Sveriges officiella statistik

   Denna statistik kommer från den nationella miljöövervakningen, programområde Sötvatten. Statistiken tillhör Sveriges officiella statistik.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Grundvatten av god kvalitet

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket