Så behandlar vi dina personuppgifter

Så behandlar vi dina personuppgifter när du ansöker om bidrag för information och kommunikation om allemansrätten.

Personuppgiftsansvarig

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler.

När du vill komma i kontakt med Naturvårdsverket angående behandlingen av dina personuppgifter kan du använda följande kontaktuppgifter:

Frågor rörande personuppgiftsbehandlingen:

Naturvårdsverket
att. Registrator
106 48 Stockholm

eller med e-post till registrator@naturvardsverket.se

Telefon växel: 010-698 10 00 

Frågor till Naturvårdsverkets dataskyddsombud:

Naturvårdsverket
att. Dataskyddsombud
106 48 Stockholm 

eller med e-post till dataskyddsombud@naturvardsverket.se

Ändamål och rättslig grund för behandlingen

Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga ansökan om bidrag enligt anslag 1:3 regleringsbrevet för bidrag till föreningar och ideella organisationer som arbetar med natur-, miljö- eller friluftslivfrågor för att sprida information om allemansrätten och utveckla arbetet med friluftsliv.

Naturvårdsverket behandlar även personuppgifter vid utvärdering av bidrag i syfte att förbättra bidragsprocessen.

Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning artikel 6.1e dataskyddsförordningen.

Uppföljning av bidraget sker enligt den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse, artikel 6.1 e dataskyddsförordningen.

Personuppgifter från annan källa

Personuppgifterna hämtas inte från annan källa.

Kategorier av personuppgifter

De kategorier av personuppgifter som behandlas är för- och efternamn, e-postadress, adress, telefonnummer, organisatorisk tillhörighet samt diarienummer i Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem.

Automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering

Personuppgiftsbehandlingen innebär inte automatiserat beslutsfattande.

Mottagare av personuppgifter

Utöver handläggare inom Naturvårdsverket kommer även Naturvårdsverkets leverantörer av IT-tjänst samt IT-drift och förvaltning att ha tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina uppdrag.

Uppgifter som lämnas in till Naturvårdsverket blir allmänna handlingar hos myndigheten och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. Om personuppgifter finns i en allmän handling kan de som begär ut denna ta del av dessa personuppgifter om personuppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Naturvårdsverket gör alltid en sekretessprövning innan myndigheten lämnar ut allmänna handlingar.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Överföring av personuppgifter till tredje land utanför EU/EES sker inte. 

Hur länge behandlar Naturvårdsverket personuppgifterna?

Naturvårdsverket bevarar bidragsärenden i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter. 

Handlingar i ärendet som inte ska bevaras gallras vid inaktualitet, dock senast när ärendet avslutas. Inkomna och skickade e-postmeddelanden, inklusive bilagor, vars informationsinnehåll är av tillfällig eller ringa betydelse och som saknar vikt för verksamheten gallras när handlingarna inte längre behövs i verksamheten.

Undantaget från gallring är de personuppgifter som registreras i ärende i Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem. Dessa kommer att bevaras i myndighetens e-arkiv. 

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Om du vill ha mer information om dina rättigheter kan du läsa mer på Naturvårdsverkets webbplats:

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet rörande personuppgiftsbehandling och dataskydd. Du har rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten om dina rättigheter som registrerad har åsidosatts av Naturvårdsverket.

För kontaktuppgifter se Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Du kan också alltid kontakta Naturvårdsverkets dataskyddsombud, se kontaktuppgifter ovan.