Bidrag

Minskade utsläpp via dagvatten

Naturvårdsverket har i uppdrag att fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Bidrag till investeringar för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten, är en del av uppdraget.

Vem får söka?

Offentliga och privata aktörer, till exempel kommuner, va-huvudmän, fastighetsägare, föreningar och företag.

Vad kan jag söka för?

Åtgärder som minskar utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten.

Ansökningsperiod

Sista ansökningsdag är 11 mars 2022.

Naturvårdsverket har i uppdrag att fram till 2023 fördela bidrag för att genomföra åtgärder som syftar till att förbättra vattenmiljön. Bidrag får fördelas till dagvattenåtgärder som minimerar mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten, dels till implementering av avancerad rening för avskiljning av läkemedelsrester vid avloppsreningsverk.

Bidraget delas ut med stöd av förordning (2018:496) om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön.

Syftet med förordningen är att bidra till att miljökvalitetsmålen, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet, ska kunna nås.

Vem får söka?

Bidrag kan ges till offentliga och privata aktörer, till exempel kommuner, va-huvudmän, fastighetsägare, föreningar och företag.

Bidrag ges inte till

 • privatpersoner
 • åtgärder som har påbörjats innan beslut om bidrag fattats
 • handledning av studerande
 • informationsinsatser eller marknadsföring
 • investeringar i pedagogiskt syfte.

Mer information

Vad kan jag söka för?

Naturvårdsverket får ge bidrag till

 • investeringar i teknik eller andra åtgärder och installationer som syftar till att rena dagvatten från mikroplaster och andra föroreningar eller som på annat sätt minskar spridning av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten
 • förstudier och andra förberedande åtgärder som krävs inför en planerad konkret åtgärd.

Utöver traditionella lösningar, ser vi gärna ansökningar som bidrar till utveckling på området minskad spridning av mikroplast till dagvatten, rening av mikroplast i dagvatten och som utöver syftet med utlysningen bidrar till ytterligare miljövärden.

Investeringsprojekt kan omfatta hela processen från förstudie, upphandling, genomförande av entreprenad, idrifttagning samt utvärdering. För investering i anläggning önskas skötsel- och underhållsplan.

Förstudieprojekt omfattar framtagning av underlag för en planerad konkret åtgärd. För förstudieprojekt önskas tidplan för planerat genomförande av åtgärd som minskar föroreningsspridning via dagvatten.

Tidigaste projektstart är efter att beslut om beviljat bidrag fattats. Besluten planeras att fattas av Naturvårdsverket senast vecka 25.

Så ansöker du

Ansökan om bidrag ska göras till Naturvårdsverket via ansökningsformuläret och projektkalkyl, som bland annat innehåller:

 • Uppgifter om sökanden och kontaktperson för sökanden.
 • En beskrivning av åtgärden och åtgärdens plats samt dess finansiering, genomförande och tidsplan.
 • En projektkalkyl, uppdelad på delprojekt, innehållande kostnaderna för att genomföra åtgärden och hur stor andel av kostnaderna som bidrag söks för. Inlämnad projektkalkyl ska vid slutrapportering av beviljat projekt kompletteras med ekonomisk slutredovisning.
 • En uppskattning av hur mycket utsläppen av mikroplaster och andra föroreningar till vattenmiljön kan förväntas minska på grund av åtgärden.
 • Uppgifter om den utvärdering av åtgärderna som sökanden planerar och om hur kravet på spridning av relevant kunskap kan uppfyllas.
 • Upplysning om andra bidrag som sökanden eller någon annan har sökt eller beviljats och som avser samma bidragsberättigade kostnader som ansökan avser.

Dokument att ladda ned inför ansökan

Fyll i de två mallarna nedan – ansökningsformulär och sammanfattande kalkylblad med projektbudget och tidplan.

Ansökningsformulär (docx 58 kB)

Om ansökan avser de minimis-stöd för företag ska ansökan också innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse, som sökanden har fått under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.

Sammanfattande kalkylblad med projektbudget och tidplan (xlsx 22 kB)

Bifoga bilagor

Bifoga följande tre obligatoriska dokument som numrerade bilagor:

 1. Projektbeskrivning (docx, högst 5 sidor).
 2. Kommunikationsplan. En plan för hur löpande information om projektet, resultat, erfarenheter, och lärdomar ska spridas till externa parter såsom bransch, beslutsfattare, och allmänhet (docx, högst 3 sidor).
 3. CV för projektledare och övriga nyckelpersoner (ett samlat dokument med samtliga CV (docx eller pdf).

Samt eventuella bilagor för att verifiera utsagor i ansökan, max 5 sidor.

Naturvårdsverkets tid för bedömning av ansökningar är begränsad. Eventuella övriga bifogade bilagor kommer endast läsas och tas med i bedömningen i mån av tid.

Ansök via e-post

Skicka ansökan, med ämnesraden "Ansökan dagvattenbidrag 2022 [namn på sökande organisation]”, via e-post till:

registrator@naturvardsverket.se

Sista ansökningsdag är 11 mars 2022. Naturvårdsverket planerar att meddela beslut om bidrag senast under vecka 25.

Ekonomisk redovisning och rapportering

Bidragsbeviljade åtgärder skall vara utförda och ekonomisk redovisning, lägesrapporter och slutrapport ska ha inkommit till Naturvårdsverket senast de datum som framgår av beslutet.

Kriterier för bedömning av ansökan

När Naturvårdsverket bedömer ansökningarna tas bland annat hänsyn till:

Potential

 • Åtgärdens effektivitet i termer av beräknad/uppskattad mängd utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar som åtgärden kan avskilja/förhindra.
 • Den mottagande vattenmiljöns känslighet och vilken miljönytta som installationen har för den mottagande vattenmiljön.
 • Hur kostnadseffektiv lösningen är utifrån platsspecifika förutsättningar.

Om ovanstående kriterier bedöms likvärdiga, kan hänsyn också tas till åtgärdernas möjlighet att bidra till introduktion och spridning av ny teknik samt till åtgärdernas effekter på andra miljökvalitetsmål.

Genomförande

 • Budget, plan och angreppssätt för projektets genomförande är trovärdiga och relevanta.
 • Tillgång till finansiering, kompetens och det nätverk som behövs för att genomföra projektet.

Bidragsnivåer

Bidrag kan ges med upp till 90 procent av kostnaden för bidragsberättigade åtgärder.

Vid beräkning av kostnaden för en åtgärd ska eventuella bidrag som beviljats enligt annan författning räknas av. Ett beslutat bidrag får betalas ut i omgångar.

För företag och organisationer – andra regler

För företag och organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet och därmed omfattas av statsstödsreglerna gäller andra regler.

Bidrag till investeringar i teknik eller i andra åtgärder som syftar till att rena dagvatten från mikroplaster och andra föroreningar, får ges med högst följande procent av kostnaden för bidragsberättigade åtgärder:

 • Stora företag: 40 procent.
 • Mellanstora företag: 50 procent.
 • Små företag: 60 procent.

Bidrag för förstudier får ges med högst följande procent av kostnaden för bidragsberättigade åtgärder:

 • Stora företag: 45 procent.
 • Mellanstora företag: 60 procent.
 • Små företag: 70 procent.

Bidrag till företag avseende lägre belopp, så kallat "de minimis-stöd", kan i denna utlysning ges för upp till 90 procent av kostnaderna.

De minimis-stöd får inte överstiga 200 000 euro under en period om tre beskattningsår (innevarande och de två föregående beskattningsåren). För företag som är verksamma inom vägtransportsektorn är taket 100 000 euro under tre beskattningsår. Om ett företag ingår i en koncern gäller taket (200 000 euro/100 000 euro) för hela koncernen.

Företagets storlek definieras enligt följande:

 • Små företag sysselsätter färre än 50 personer och har omsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro per år.
 • Medelstora företag sysselsätter färre än 250 personer och har omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år.
 • Stora företag överskrider ovanstående angivna värden.

Återbetalningsskyldighet

Naturvårdsverket kan återkräva utbetalda medel om

 • bidraget beviljats på grund av oriktig uppgift från bidragstagaren
 • åtagna åtgärder inte utförts eller åtgärderna avviker från dem som angetts i ansökan om inte annat överenskommits
 • ekonomisk redovisning och slutrapport inte inkommit till Naturvårdsverket senast det datum som anges i beslutet
 • beviljade medel inte använts vid slutredovisningen.

Förutsättning inom årets bidragsutlysning är att datum för slutrapportering är 15 november 2022 alternativt 13 oktober 2023. 

Mottagaren ska betala ränta enligt räntelagen (1975:635) på det belopp som omfattas av återbetalningsskyldigheten.

Mer information

Har du frågor om bidraget?

För övriga frågor

Kundtjänst, telefon 010-6981000, eller kundtjanst@naturvardsverket.se