Bidrag

Läkemedelsrening vid avloppsreningsverk

Naturvårdsverket har i uppdrag att fram till årsslutet av 2023 fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Bidrag till investeringar för läkemedelsrening vid avloppsreningsverk, är en del av uppdraget.

Vem får söka?

Kommuner, kommunala bolag eller kommunalförbund.

Vad kan jag söka för?

Förstudier som ger underlag för beslut om investering i teknik eller metoder för avskiljning av läkemedelsrester från avloppsvatten i avloppsreningsverk.

Ansökningsperiod

Sista ansökningsdag är den 11 mars 2022.

Bidraget syftar bland annat till att öka takten i arbetet med att minska samhällets utsläpp av läkemedelsrester till hav, sjöar och vattendrag.

Förutom att bidraget ska leda till konkreta åtgärder i form av installationer i fullskala ska satsade medel även bidra till en ökad kunskapsuppbyggnad kring avancerad rening. Detta genom att belysa de frågeställningar som uppstår i samband med behovsbedömning, planering, projektering, upphandling, installation och drift av läkemedelsrening.

Alla dessa delar kommer att vara viktiga i det fortsatta arbetet för myndigheter, VA-huvudmän, branschorganisationer, näringslivet och instanser som arbetar med tillsyn och prövning.

Genom att minska utsläpp av läkemedelsrester till vattenmiljön kommer bidraget att bidra till uppfyllandet av såväl globala miljömål i Agenda 2030 som Sveriges nationella generationsmål och följande miljökvalitetsmål:

 • Hav i balans samt levande kust och skärgård.
 • Giftfri miljö.
 • Levande sjöar och vattendrag.

Bidragen bidrar även till följande globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030:

 • Hav och marina resurser.
 • Ekosystem och biologisk mångfald.
 • Rent vatten och sanitet för alla.
 • Hållbara städer och samhällen.
 • Hållbar konsumtion och produktion.

Bidraget delas ut med stöd av förordning (2018:495) om bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester (nyligen ändrad via förordning (2020:1091), samt med medel angivna i Havs- och vattenmyndighetens regleringsbrev 2021.

Förordning (2018:495) om bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester (Riksdagens webbplats)

Havs- och vattenmyndighetens regleringsbrev 2022 (ESV:s webbplats)

Vem får söka?

Naturvårdsverket får ge bidrag till projekt där kommuner, kommunala bolag eller kommunalförbund står som sökande.

Vad kan jag söka för?

Bidrag kan ges till:

 • Förstudier och andra förberedande åtgärder inför investeringar i tekniker eller metoder med huvudsakligt syfte att avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten i avloppsreningsverk.

Utredningsvillkor i befintligt miljötillstånd utgör inte längre ett hinder för att söka bidraget, en skillnad gentemot mot tidigare års utlysningar, se ändring i förordning (2018:495).

Bidrag kan inte ges för:

 • Åtgärder som har en karaktär av forskning och/eller teknikutveckling. Detta eftersom bidraget syftar till att öka implementeringstakten för redan beprövade tekniker/metoder.

Här följer en närmare beskrivning av de godkända projekttyperna som bidrag kan sökas för. Läs gärna även förordningen för ytterligare information.

Förstudieprojekt

Omfattar framtagning av underlag för ett investeringsbeslut. Projekttiden är från beviljande, fram till datum för inlämnande av slutrapport den 13 oktober 2023. Observera att Naturvårdsverket inte kan garantera slutbetalning vid förseningar.

Tidigaste projektstart är efter beslut om beviljat bidrag. Besluten planeras vara fattade av Naturvårdsverket vecka 25, 2022.

Så ansöker du

Läs tidigare projekts slutrapporter på beställargruppens hemsida och använd era branschnätverk för erfarenhetsutbyte och för att landa rätt i val av ambitionsnivå och projektpartners. Förankra med beslutsfattare att förstudierna kommer ge ett tillräckligt beslutsunderlag.

Beställargrupp för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk (svensktvatten.se)

Fyll i de två mallarna nedan, ansökningsformulär och sammanfattande kalkylblad med projektbudget och tidplan. Observera filformat.

Ansökningsformulär (docx 54 kB)

Sammanfattande kalkylblad med projektbudget och tidplan (xlsx 28 kB) 

Excelfilen har två flikar: ”Grunddata” samt ”Projektkalkyl och tidplan”.

Bifoga följande tre obligatoriska dokument som numrerade bilagor:

 1. Projektbeskrivning (.docx, högst 5 sidor). Om laboratorieanalyser kommer vara en del av projektet, se länk nedan om rekommenderade ämnen för analys.
 2. Kommunikationsplan: En plan för hur löpande information om projektet, resultat, erfarenheter och lärdomar ska spridas till externa parter såsom bransch, beslutsfattare, tillståndsmyndighet och allmänhet (.docx, högst 3 sidor).
 3. CV för projektledare och övriga nyckelpersoner (ett samlat dokument med samtliga CV, .docx eller .pdf)

Observera att Naturvårdsverkets tid för bedömning av ansökningar är begränsad. Eventuella övriga bifogade bilagor kommer endast läsas och tas med i bedömningen i mån av tid och bör därför vara kortfattade med undantag för eventuell fördjupad recipientbeskrivning med fokus på projektets miljöpåverkan.

Fullständig ansökan till Naturvårdsverket ska ha:

 • Komplett ifyllt ansökningsformulär (skickas in som .docx).
 • Sammanfattande kalkylblad med projektbudget och tidplan (Två flikar: ”Grunddata” samt ”Projektkalkyl och tidplan”, skickas in som .xlsx).
 • Obligatoriska bilagorna Projektbeskrivning, Kommunikationsplan, och ett samlat dokument med nyckelpersoners CV:n (skickas in som .pdf eller .docx). Eventuella övriga bilagor (skickas in som .pdf eller .docx).

Samtliga formulär, kalkylblad och bilagor ska vara namngivna med sökande organisations namn först i filnamnet. Alla bilagor ska vara numrerade.

Ansökan, med ämnesrad ”Ansökan läkemedelsrening 2022 [namn på sökande organisation]”, skickas via e-post till: registrator@naturvardsverket.se

Sista ansökningsdag

Bidraget går att söka fram till och med den 11 mars 2022.

Hur mycket kan sökas?

Bidrag får ges med högst 90 procent av kostnaden för bidragsberättigade åtgärder. Vid beräkning av kostnaden för en åtgärd ska eventuella bidrag som beviljats enligt annan författning räknas av.

Kriterier för bedömning av ansökan

När Naturvårdsverket bedömer ansökningarna tas bland annat hänsyn till:

 • Potential:
  • Installationens effektivitet i termer av beräknad/uppskattad mängd läkemedelsrester och andra föroreningar som installationen varaktigt kan avskilja i en permanent fullskaleinstallation.
  • Den mottagande vattenmiljöns känslighet och vilken miljönytta en fullskaleinstallation har för den mottagande vattenmiljön.
  • Åtgärdernas effekter på andra miljökvalitetsmål och globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.
 • Genomförande:
  • Budget, tidplan och angreppssätt för projektets genomförande är trovärdiga och relevanta.
  • Tillgång till den kompetens och det nätverk som behövs för att genomföra projektet.
  • Hur väl projektet är förankrat med relevanta beslutsfattare. Kommer resultaten ge ett tillräckligt underlag för investeringsbeslut?
  • Genomarbetad kommunikationsplan med syfte att sprida information om projektet och erfarenheter till omvärlden.

Beslut och utbetalning

Naturvårdsverket planerar att meddela beslut om bidrag vecka 25, 2022.

Utbetalning kommer att ske i minst två omgångar. Högst 75 procent av bidraget betalas ut innan projektet har slutförts och slutredovisning har godkänts av Naturvårdsverket.

Ekonomisk redovisning och rapportering

De bidragsgrundande åtgärderna ska vara utförda och ekonomisk redovisning, eventuella lägesrapporter samt slutrapport ska ha inkommit till Naturvårdsverket senast de datum som framgår av beslutet.

Återbetalningsskyldighet

Naturvårdsverket kan återkräva utbetalda medel om:

 • Bidraget beviljats på grund av oriktig uppgift från bidragstagaren.
 • Åtagna åtgärder inte utförts eller åtgärderna avviker från dem som angetts i ansökan, om inte annat överenskommits.
 • Ekonomisk redovisning och slutrapport inte inkommit till Naturvårdsverket senast det datum som anges i beslutet. Naturvårdsverket kan inte garantera slututbetalning vid förseningar.
 • Beviljade medel inte använts vid slutredovisningen.

Mottagaren ska betala ränta enligt räntelagen (1975:635) på det belopp som omfattas av återbetalningsskyldigheten.

Kontakt

För frågor om bidraget:
kundtjanst@naturvardsverket.se

Övriga frågor:
Kundtjänst
telefon 010-698 10 00
kundtjanst@naturvardsverket.se

Tidigare ansökningsomgångar

Mer information