Att söka bidrag för laddningsstationer som används av organisationer

Information om vilka förutsättningar och kriterier som behöver vara uppfyllda för att kunna bevilja bidrag för laddstationer till organisationer.

Formuläret är öppet för ansökningar så länge som det finns medel. Bidraget kan sökas för installationer som påbörjats efter den 15 juli 2019.

Ansökan måste lämnas in av behörig firmatecknare.

Du som har skickat in en preliminär ansökan har nio månader på dig att slutföra åtgärden. Efter att åtgärden är slutförd måste en slutansökan vara inskickad inom tre månader.

Du kan söka bidraget både innan och efter att installationen är slutförd. Om ansökan görs efter att installationen är slutförd måste den ha inkommit till Naturvårdsverket innan sex månader har gått från installationens färdigställande.

Om ansökan är inskickad efter att installationen är slutförd ska ansökan om utbetalning vara inskickad senast tre månader efter de datum som beslutet är daterat.

Förutsättningar som ska vara uppfyllda

Tekniska krav på laddningsstationen

Laddningsstationen ska ha minst ett uttag för elfordon av typ 2 eller Combo 2 (vad som är Typ 2-uttag beskrivs i standarden EN 62196-2 respektive Combo 2 i standarden EN 62196-3). Laddningsstationen ska också vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad.

Säkra elprodukter på Elsäkerhetsverkets webbplats

Placering och användningsområde

Laddningsstationen ska installeras vid en bostad eller en arbetsplats. De som bor i bostaden eller de som är anställda på arbetsplatsen ska vara de huvudsakliga användarna. Till viss del kan stationerna användas av besökande och andra.

Om den huvudsakliga användningen av laddningsstationen istället ska vara tillgänglig för allmänheten ska ansökan göras via Klimatklivet. Vill du installera några publika och några för egen användning behöver du lämna in olika ansökningar i respektive formulär.

Klimatklivet: stöd till publik laddning

Bidrag får endast ges till laddningspunkter som installeras på en fastighet som den sökande äger eller innehar med annan särskild rätt.

Vem får utföra installationen?

Installationen måste vara utförd av ett elinstallationsföretag eller en elinstallatör som avses i elsäkerhetslagen, det vill säga näringsidkare som yrkesmässigt utför elinstallationsarbete och installatören är auktoriserad att utföra elinstallationsarbete.

Elsäkerhetsverkets e-tjänst Kolla elföretaget

Skatteverkets företagsinformation (F-skatt)

Stödbelopp

Bidraget ges som ett engångsbelopp. Det är möjligt att få som mest 50 procent av den bidragsberättigande kostnaden, men inte mer än 15 000 kronor per laddpunkt. Kostnader för moms kan vara stödberättigande. Det är en stödberättigande kostnad när den inte får dras av eller återbetalas som ingående moms. Momsen är därmed stödberättigande om den innebär en slutlig kostnad för stödmottagaren.

Bidragsberättigande kostnader

Bidragsberättigade kostnader är de material- och arbetskostnader som behövs för att installera laddningspunkten, såsom kostnader för laddstolpe eller laddbox, framdragning av el, anläggningsarbete och elservis.

Arbetskostnader är bidragsberättigade endast för arbete som utförs av någon som är godkänd för F-skatt eller, i fråga om ett utländskt företag, har ett intyg eller en annan handling som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland.

Kostnader som har legat till grund för offentligt stöd är inte bidragsberättigande.

Vad händer efter ansökan?

Beslut om stöd

Efter ansökan skickas ett automatiserat beslut om bidrag till den som sökt, förutsatt att förutsättningarna för att få bidrag är uppfyllda.

Beslut om utbetalning

Tre månader efter att installationen är slutförd ska ansökan om utbetalning samt de bilagor som krävts vara inlämnade till Naturvårdsverket.

Om installationen redan varit slutförd när ansökan skickats in ska ansökan om utbetalning samt de bilagor som krävts vara inlämnade till Naturvårdsverket senast tre månader efter det datum då beslutet är daterat.

Beslutet om beviljat bidrag gäller som längst ett år. Det betyder att inom ett år måste kostnaderna ha styrkts.

Återbetalning och återkrav

Bidraget kan återkrävas om den som får bidrag till exempel har angett fel information i ansökan, om villkoren inte följts eller om bidraget ges felaktigt av annan orsak. Den som fått bidraget riskerar då att bli återbetalningsskyldig om bidraget har betalats ut. Samma gäller om bidraget har använts på annat sätt än enligt ansökan.