Skyddad natur i siffror

Här hittar du korta fakta om skyddad natur i Sverige, hur mycket natur som bör skyddas för att vi ska nå uppsatta mål och om vi når målen.

Skydd av natur bidrar till att värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och alla dess arter inte hotas eller förstörs och ger oss en mängd naturupplevelser - nu och i framtiden. Det är viktigt för att bevara världens natur- och kulturarv och för att ta tillvara grundläggande värden som rent vatten och ren luft.

Så mycket natur är skyddad

Av Sveriges land- och sötvattensyta på totalt 447 000 kvadratkilometer eller 44,7 miljoner hektar var 15 procent eller 6 703 355 hektar skyddad enligt någon av de permanenta skyddsformerna vid 2020 års slut. I skyddad natur ingår nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden och Natura 2000.

14,6 % av Sveriges totala yta är skyddad natur. 9 002 917 hektar är skyddad natur i Sverige. Befolkningens medelavstånd till skyddad natur är 2,1 km.

Nationalparker

Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få. Det ges bara till de finaste och mest värdefulla områdena i det svenska landskapet. Skyddet behövs både för naturens egen skull och för människans. Nationalparkerna är tillsammans med andra skyddade områden viktiga för att uppnå Sveriges miljömål. De bidrar även till flera av friluftsmålen, exempelvis att skyddade områden ska finnas som en resurs för friluftslivet. Som besöksmål hjälper nationalparkerna till att öka förståelsen för varför det är viktigt att bevara värdefull natur.

Sverige har 30 nationalparker. Det motsvarar en yta på 743 501 hektar vilket är 1,4 % av Sveriges totala yta. 3,1 miljoner besökte en nationalpark 2020.

Uppgifterna uppdaterade 2021-05-27

Läs mer om Sveriges nationalparker

Naturreservat

I Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. Naturreservaten utgör cirka 85 procent av den natur i Sverige som är skyddad i någon form. Ett naturreservat kan skyddas av olika skäl. Det kan handla om att vårda och bevara värdefulla naturområden och biologisk mångfald eller att tillgodose behov av områden för människors friluftsliv.

Sverige har 5 337 naturreservat. Det motsvarar en yta på 5 041 262 hektar vilket är 9,5 % av Sveriges yta. 2021 tillkom 97 nya naturreservat.

Uppgifterna uppdaterade 2022-02-14

Läs mer om antal naturreservat

Befolkningen och skyddad natur

94 procent av befolkningen i Sverige har tillgång till nationalpark, naturreservat eller naturvårdsområde inom 5 km från bostaden. Medelavståndet till skyddad natur för Sveriges befolkning är 2,1 km. Trots norra Sveriges stora ytor av skyddad natur har befolkningen där i genomsnitt längre avstånd till skyddade områden än befolkningen i södra Sverige.

Uppgifterna uppdaterade 2021-05-27

Läs om Sveriges friluftslivsmål

Formellt skyddad skogsmark

De mest skyddsvärda skogarna i Sverige bevaras långsiktigt genom att bilda nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden enligt miljöbalken. Formellt skyddad skogsmark är ett samlingsbegrepp för dessa olika skydd av skogsmark. Den formellt skyddade skogen förekommer både på så kallad produktiv och improduktiv skogsmark. Skogsägare bevarar även skog på eget initiativ. Cirka 8,7 procent av skogsmarken är skyddad. Nedanför den fjällnära regionen är 3,7 procent av skogsmarken skyddad.

8,7 % av Sveriges totala skogsmark skyddas. 6 % av den produktiva skogsmarken skyddas. 57 % av den skyddade skogsmarken finns nära fjällen.

Uppgifterna uppdaterade 2021-05-27

Läs mer om formellt skyddad skog

Naturum

Naturum syftar till att ge besökarna kunskap som både ger mervärden till upplevelsen och ökar intresset för natur och miljö. Naturum ligger oftast i anslutning till besöksvärd natur, till exempel vid en nationalpark eller annat skyddat område. De fungerar som en port till naturen som ska inspirera till att vilja ge sig ut och utforska naturen på egen hand. Mer kunskap om området ger en rikare upplevelse då man kan känna igen växter och djur, se det som är unikt eller typiskt för området med mera.

Sverige har 32 naturum. 1,8 miljoner besökte ett naturum 2019. Av dessa var 35 000 skolelever.

Uppgifterna uppdaterade 2019-05-20

Läs mer om naturum

Mål för arbetet

Arbetet med att skydda och sköta värdefulla naturområden är både ett internationellt åtagande och en del i det nationella arbetet för att nå miljökvalitetsmålen och Sveriges friluftsmål.

Läs mer