Frågor och svar

Svar på vanliga frågor om Naturvårdsverkets mark och byggnader.

Svar: Nej, inte all mark men viss.

En nationalpark kan bara bildas på fastighet ägd av staten. Naturvårdsverket är utsedd av regeringen att vara den fastighetsförvaltande myndighet som förvaltar bl.a. nationalparkfastigheter, därav äger Naturvårdsverket i stort sett alla nationalparker.

Naturreservat kan däremot bildas på mark ägd av annan än staten och det är därför olika för olika naturreservat vilka områden som ägs av privatpersoner, Naturvårdsverket eller andra fastighetsägare. Det är vanligt att ett naturreservat har ett delat ägande mellan olika markägare.

Svar: Nya arrendeavtal tecknas i huvudsak av våra uppdragstagare, dvs länsstyrelsen i det aktuella länet, Stiftelsen Tyrestaskogen eller Laponiatjuottjudus. Kontakta dem för mer information om förutsättningarna.

Svar: För rätten att överlåta ett arrende gäller olika regler för olika typer av arrenden. Vanligt är att det krävs godkännande från fastighetsägaren. Det är därför en god ide att kontakta den uppdragstagare som förvaltar det område vari arrendet finns, dvs länsstyrelsen i det aktuella länet, Stiftelsen Tyrestaskogen eller Laponiatjuottjudus

Svar: Enligt Naturvårdsverkets uppdrag får myndigheten inte äga byggnader som inte behövs i verksamheten, det vill säga naturvårdsändamål, eller av andra skäl bör blir kvar i statlig ägo.

Om en byggnad inte behövs för reservatets förvaltning och det saknas förutsättningar för att hitta en lämplig köpare, eller om byggnaden är i ett sådant skick att det är olämplig av ekonomiska eller säkerhetsmässiga skäl att renovera den kan det bli aktuellt med en rivning. Det kan även bli aktuellt att riva byggnaden om annan form av avyttring bedöms motverka syftet med det skyddade området eller står i strid med områdets föreskrifter.

Svar: En byggnad eller anläggning kan vara både markägarens eller förvaltaren av det skyddade områdets ansvar. En god ide är att kontakta den uppdragstagare som förvaltar det område vari byggnaden finns, dvs länsstyrelsen i det aktuella länet, Stiftelsen Tyrestaskogen eller Laponiatjuottjudus för mer information.