Steg på vägen till att skydda skog

Så här går det till om du som markägare vill skydda dina skogsområden med höga naturvärden.

Har din skog höga naturvärden?

Börja med att ta reda på om din skog kan ha höga naturvärden: 

Olika typer av skog med höga naturvärden

Kontrollera minsta areal

Minsta areal du kan intresseanmäla varierar över landet, se kartan.

karta-skog-regioner.png

Riktlinje för minsta sammanhängande areal produktiv skogsmark för vidare handläggning.

Region Minimiareal (hektar)
2 Nordboreal* område 3
3 Sydboreal* område 3
4 Boreonemoral* område 2
5 Nemoral* område 1

*Boreal tillhör norra barrskogsregionen, boreonemoral tillhör södra barrskogsregionen med blandskog, nemoral tillhör södra lövskogsregionen med ädellövskog. Område 1 fjällskogsregionen. 

Vill du skydda ett mindre område kan du ange skälen till detta i din intresseanmälan. Området kan exempelvis gränsa till ett större område med redan kända höga naturvärden.

Välj skyddsform

Läs igenom beskrivningarna för naturreservat, biotopskyddsområde och naturvårdsavtal. Observera att du intresseanmäler den skyddsform som du föredrar, men i den kommande dialogen med myndigheten kanske ditt förstahandsönskemål om skyddsform inte kan tillgodoses.

Om skyddsformerna naturreservat, biotopskyddsområde och naturvårdsavtal

Har du ett större område, minst 10 hektar, kan naturreservat vara lämpligt. Om området är mindre än så kan biotopskyddsområde passa bättre. Naturvårdsavtal är en annan skyddsform och där spelar områdets storlek mindre roll.

De intresseanmälda områdenas naturvärde bedöms av myndigheten, se nedan. För de områden som efter bedömningen är aktuella inleds en dialog om formellt skydd.

Intresseanmälan

Du kan ladda ner och fylla i din intresseanmälan här.

Intresseanmälan (pdf 137 kB) 

Efter att du fyllt i och undertecknat din intresseanmälan skickar du den med post till fastighetens närmaste Skogsstyrelse eller länsstyrelse. Glöm inte att bifoga karta.

Kontaktuppgifter till din länsstyrelse på länsstyrelsen.se 

Skogsstyrelsen – kontor nära dig

När din intresseanmälan kommit in registreras den och du får en bekräftelse. Om nödvändiga uppgifter saknas så kontaktar den myndighet som mottagit anmälan dig.

Har ditt område höga naturvärden så finns särskilda bestämmelser i miljöbalken och skogsvårdslagen. Dessa regler gäller oberoende av om du intresseanmäler området eller inte.

Dialog och fältbesök

Den myndighet som fått din intresseanmälan tar kontakt med dig för att bedöma om området uppfyller de krav som krävs för naturvårdsavtal, biotopskyddsområde eller naturreservat. Normalt görs ett fältbesök tillsammans med dig. Detta är också ett bra tillfälle för att prata om skyddsform, avgränsning, ditt områdes speciella naturvärden med mera.

Prioritering av inkomna intresseanmälningar

Områden med högst naturvärde ska skyddas i första hand. Prioriteringen baseras bland annat på faktorer som närhet till andra områden med höga naturvärden, storlek på området, värdefulla arter, regionalt prioriterade skogstyper och områdets betydelse för andra värden, till exempel vattendrag. Om ditt område har höga naturvärden men inte kan prioriteras nu, får du gärna kvarstå med anmälan för en eventuell prioritering senare.

Ersättning och avslutande handläggning

Området avgränsas i dialog med dig som markägare. Därefter kan värderingar och uträkningar av ersättning göras (se mer under Skyddsformer). När vi har kommit överens om avgränsning och ersättning (eller i vissa fall försäljning) kan naturvårdsavtal tecknas eller beslut om biotopskyddsområde alternativt naturreservat fattas.