Så går det till när ett naturområde skyddas

Här kan du läsa om ett fiktivt ärende där länsstyrelsen bildar ett naturreservat. Beskrivningen ger en bra bild av hur det går till att skydda ett naturområde.

Ett ärende om att skydda ett naturområde kan aktualiseras på olika sätt, till exempel genom att området finns med i ett program för skydd av natur, genom att en person lämnar in ett förslag till naturreservat eller genom att ett områdes naturvärden hotas.

Bedömningen av vilka områden som bör skyddas grundas på bland annat miljökvalitetsmålen samt de nationella program och strategier som finns för skogar, våtmarker, sjöar och vattendrag. 

Många skyddsvärda områden är kända sedan länge genom de inventeringar som länsstyrelser, Skogsstyrelsen, kommuner och ideella organisationer genomför. Områdena avgränsas på kartor som utgör underlag för planering och samråd. 

Förslag om naturreservat

Oftast är det länsstyrelsen som har föreslagit att ett område ska bli ett naturreservat efter att ha gjort inventeringar. Ibland är det en kommun, en organisation eller en privat markägare som kommer med förslaget. 

När markägaren och länsstyrelsen fått kontakt informerar länsstyrelsen om natur- och kulturvärdena i området. Markägaren och länsstyrelsen samråder om hur värdena kan bevaras. Länsstyrelsen informerar också markägaren om hur det går till att genomföra ett områdesskydd, vilka alternativ det finns och vilka fördelar och nackdelar det kan innebära för den som äger marken. 

Markägaren och länsstyrelsen kommer sedan överens om gränser till det tänkta naturreservatet. Om det behövs märks området preliminärt ut i terrängen av länsstyrelsen, i samråd med markägaren. 

ko-betesmark-960x540.jpg

Foto:  Laapotti, Pixabay

Köp av mark och ersättning

I nästa steg i processen startar förhandlingar mellan markägaren och länsstyrelsen om köp av mark eller ersättning. Detta sker via en extern konsult, som är en neutral part. När förhandlingarna är avslutade skriver staten ett avtal med markägaren.

Förslag till beslut skickas ut på remiss till samtliga mark- och sakägare så att alla ges en möjlighet att komma med synpunkter. Även andra myndigheter och berörda organisationer får möjlighet att lämna synpunkter. 

När de olika synpunkterna är omhändertagna så är det dags för länsstyrelsen att fatta beslut. Beslutet vinner laga kraft om det inte överklagas. Därefter markera man ut området i fält. 

Om man inte kommer överens i frågan om ersättning, kan markägaren väcka talan om ersättningen hos miljödomstolen. I de flesta fall träffar parterna dock en överenskommelse utan att beredas av domstol.