Olika typer av skog med höga naturvärden

En skog med höga naturvärden skiljer sig från en produktionsskog på många sätt. I skogar med höga biologiska värden är variation den viktigaste faktorn.

En varierad skog ger fler livsutrymmen åt svampar, lavar, växter och djur. Variationen och de höga naturvärdena finns ofta i orörd skog, så kallad naturskog. Men även i skogar där spår av människans påverkan finns kvar finns naturvärden. Bondeskogen, där djuren förr betade och bonden tog virke och ved, är ofta artrik eftersom skogen är varierad med ljusluckor och träd i olika åldrar.

Värdekärnor – de mest skyddsvärda skogarna

En värdekärna är ett område med höga naturvärden som bedöms ha extra stor betydelse för växter och djur. Skogen där har ofta en eller flera av de egenskaper som beskrivs ovan. Storleken på en värdekärna kan variera från mindre än en hektar till i sällsynta fall flera hundra hektar. Grundkravet för naturvårdsavtal, biotopskyddsområde och naturreservat är att området är en värdekärna, helt eller delvis.

Värdekärnor kan vara nyckelbiotoper eller objekt med naturvärden. Dessa kan man hitta i Skogens pärlor på Skogsstyrelsens hemsida. Det kan även vara skogsområden som inte är klassade som nyckelbiotoper, men som har en eller flera av kännetecknen för skog med höga naturvärden. Ibland hittar man värdekärnorna bland NO- och NS-områden i gröna skogsbruksplaner.

Mer information finns på Skogsstyrelsens webbplats:

Om nyckelbiotoper
Skogens pärlor

Beskrivningar av de olika skogsmiljöerna: