Bevara din skog och få ersättning

Om du äger skog med höga naturvärden kan du själv ta initiativ till formellt skydd av dina skogsområden.

Du som skogsägare kan nu enklare föreslå skogsområden med höga naturvärden för formellt skydd och då få ersättning. Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen väljer ut områden för formellt skydd utifrån deras kunskap om vilka värden som finns. Din kännedom om din skog och dess värden är ett värdefullt komplement. Tillsammans gör vi en viktig insats för att våra gemensamma miljökvalitetsmål ska nås.

Innan du gör en intresseanmälan behöver du ta ställning till om din skog har höga naturvärden och vilken skyddsform som är lämplig för din mark. Mer information finns nedan.

Har du frågor? Kontakta länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen i det län där din skog ligger.

Skog med höga naturvärden

En skog med höga naturvärden skiljer sig från en produktionsskog på många sätt. I skogar med höga biologiska värden är variation den viktigaste faktorn.

Olika typer av skog med höga naturvärden

Skyddsformer

Det finns tre formella skyddsformer för skog med höga naturvärden: naturvårdsavtal, biotopskyddsområde och naturreservat. De syftar alla till att bevara och utveckla naturmiljöer med stort värde för djur, växter och människor.

De tre skyddsformerna skiljer sig åt, bland annat vad gäller storlek, ersättningsnivå och varaktighet. 

Skyddsformer för skog

Steg på vägen

Så här går det till om du som markägare vill skydda dina skogsområden med höga naturvärden. Här finns också blanketten för intresseanmälan.

Steg på vägen till att skydda skog
Intresseanmälan (pdf, 137 kB)

Frågor och svar

Svar på vanliga frågor för dig som är markägare och vill ta initiativ till formellt skydd av dina skogsområden.

Frågor och svar om bevarande av skogsområden med höga naturvärden