Ett naturreservat kan ge dig som markägare flera fördelar

Många markägare vill fortsätta att ta eget ansvar för den skog där de genom åren har sparat och vårdat naturvärden. För andra kan ett formellt skydd ge flera fördelar.

Alltid ekonomisk ersättning

Du får ekonomisk ersättning om det bildas ett naturreservat i din skog för att bevara skogen. Storleken på ersättningen varierar. Du erbjuds ersättning för minskningen av fastighetens marknadsvärde till följd av att pågående markanvändning avsevärt försvåras, samt ett påslag med 25 procent. Till exempel tillåts sällan fortsatt skogsbruk vilket innebär att du får ersättning för förlorade framtida intäkter från skogsbruket i området.  

Ersättning för skog du ändå sparar och vill bevara

Har du sparat, skapat och vårdat höga naturvärden på din fastighet och vill fortsätta att bevara de värdena? Om länsstyrelsen och Naturvårdsverket bedömer att området är prioriterat för ett formellt skydd har du möjlighet att fortsätta bevara din skog och samtidigt få ekonomisk ersättning. Ett naturreservat innebär att områdets naturvärden bevaras för all framtid, även när du själv inte längre har möjlighet att sköta området. 

Ersättning för att skydda skog som du ändå inte kan bruka

På en del fastigheter finns det mer svårbrukade delar där naturvärden har bevarats och tillkommit. Om ett sådant område har höga naturvärden, som är prioriterade för ett formellt skydd, har du möjlighet att få ekonomisk ersättning för skog som du ändå har svårt att bruka. 

Hjälp med naturvårdsskötseln

Att sköta om naturvärden kan ibland innebära en hel del kostnader. I naturreservat brukar länsstyrelsen ta ansvar för åtgärder och finansiera den skötsel som området behöver för att naturvärdena ska finnas kvar. Markägare som är intresserade av att utföra den praktiska skötseln har i bland möjlighet att skriva avtal om att göra det och på det sättet få en inkomst från arbetet. Detta om det inte strider mot de upphandlingsregler som gäller.  

Bevara naturvärden för upplevelser nära dig

Att ha nära till ett område som ger dig och andra en naturupplevelse är för många en rikedom. Genom att bilda ett naturreservat bevaras området och kan fortsätta att vara en källa för ett rikt djur- och växtliv och samtidigt erbjuda jaktmöjligheter och naturupplevelser. Om det är ett område som redan är ett uppskattat besöksmål kan ett reservat hjälpa till att styra besökare till lämpliga delar av området. Finns det behov av anordningar för besökare tar länsstyrelsen ansvar för dem.  

Ett kvitto på att du värdesätter hållbarhet och långsiktighet 

Genom att ha ett naturreservat på dina marker visar du att du bryr dig om och tar ansvar för naturvärden, samtidigt som du stödjer samhällets insatser för långsiktig naturvård. För dig som företagare kan det ge dig konkurrensfördelar och visa att du bryr dig om hållbart brukande och vill vara en del av de olika insatser som görs för att nå Sveriges miljömål.  

Du bidrar till biologisk mångfald – nu och för kommande generationer

Att naturen bevaras och sköts om från generation till generation är inte en självklarhet. Här kan du göra en stor skillnad för framtiden. Natur behöver skyddas för att den biologiska mångfalden ska bevaras, men också för att bevara landets natur- och kulturarv och för att tillgodose våra grundläggande behov av till exempel rent vatten, ren luft och upplevelser av oförstörd natur – nu och i framtiden.  

Visste du att?

Jakträtt kvarstår i naturreservat

I normalfallet behåller du din jakträtt i ett naturreservat. Jakt och fiske kan regleras i det skyddade området, men i de flesta naturreservat är exempelvis jakt efter vilt fortsatt tillåtet och om du behåller äganderätten, vilket är det vanliga, kvarstår även din jakträtt.

– När en markägare får ersättning för att bevara ett skogsområde med höga värden så kallar vi det för att området får ett formellt skydd. Naturreservat, biotopskyddsområde och naturvårdsavtal är olika former av formellt skydd.

Naturreservat används normalt som skyddsform för större områden. För varje naturreservat finns föreskrifter och en skötselplan. Ett naturreservat innebär att områdets naturvärden ska bevaras för all framtid. Det är länsstyrelsen, eller en kommun, som beslutar om naturreservat.

Skyddsformer för skog med höga naturvärden

Fördjupad information om naturreservat

Läs mer om syftet med naturreservat och hur det går till att bilda dem.

Vanliga frågor och svar

– I ett naturreservat gäller vissa begränsningar i din rätt att använda marken. Begränsningarna ser olika ut i varje naturreservat och ska skydda områdets naturvärden och förutsättningar för friluftslivet. Länsstyrelsen kan besluta om föreskrifter som bland annat reglerar dina möjligheter att bygga, stängsla, bedriva täkt, odla upp ny mark, dika, bedriva skogsbruk, jaga och fiska, använda bekämpningsmedel och anlägga vägar.

Länsstyrelsen kan också besluta att vissa åtgärder ska genomföras i naturreservatet, till exempel slåtter eller viss röjning, för att uppnå syftet med reservatet. För en del av dessa begränsningar har du rätt till ersättning enligt särskilda regler. Länsstyrelsen kan också besluta om att anlägga vandringsleder och rastplatser eller om att genomföra andra åtgärder som underlättar för allmänheten att uppleva naturreservatet.

– Om du äger skog med höga naturvärden kan du själv bevara det genom en frivillig avsättning (utan ersättning) eller ta initiativ till formellt skydd av dina skogsområden (med ersättning). Innan du gör en intresseanmälan för formellt skydd behöver du ta ställning till om din skog har höga naturvärden och vilken skyddsform som är lämplig för din mark. 

Mer information om hur du gör om du vill bevara din skog genom formellt skydd finns här:

Naturvärden och ersättning

Syftet med naturreservatet avgör om det blir några begränsningar i jakt- och fiskerättigheter. Det är sällan några begränsningar för jakt och fiske i naturreservat utöver vad som framgår av annan lagstiftning. Vissa typer av jakt kan dock vara förbjuden, till exempel fågeljakt vid fågelsjöar.

Begränsningar i jaktmöjligheterna, till exempel under veckosluten, kan också förekomma i områden som är särskilt viktiga för friluftslivet. I de fall staten köper marken prövas i förhandlingen möjligheten att upplåta jakten till säljaren om jakt är förenligt med reservatets syfte och föreskrifter.

– När ett naturreservat bildas kan du som fastighetsägare få begränsningar i hur du får använda marken. Om begränsningarna blir så omfattande att pågående markanvändning försvåras avsevärt har du rätt till ersättning. Pågående markanvändning är till exempel jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske.

Ett exempel på när pågående markanvändning försvåras avsevärt, och du därför har rätt till ersättning, är när skogsbruk förbjuds i ett reservat.  

Du kan inte få ersättning:  

  • för ändrad markanvändning eller förväntningar om ändrad markanvändning eller
  • för markanvändning som är tillståndspliktig och som fastighetsägaren saknar tillstånd för.  

– Om naturreservatets föreskrifter ger dig rätt till ersättning är utgångspunkten att du behåller äganderätten. Behåller du äganderätten, har du kvar de skyldigheter du har som fastighetsägare. Om du däremot vill sälja det område som ska ingå i naturreservatet tar du upp den frågan vid förhandlingen. Naturvårdsverket kan då tacka ja eller nej till ditt erbjudande om försäljning. Vid vissa situationer kan Naturvårdsverket ta initiativ till att erbjuda köp av berört område.

– Naturvårdsverket har upphandlat ett antal privata, oberoende företag för värderingsarbetet. Länsstyrelsen beställer en värdering från något av dessa företag. Värderingen är sedan grund för ersättning. Du erbjuds ersättning för minskningen av fastighetens marknadsvärde till följd av att pågående markanvändning avsevärt försvåras.

Därutöver får du som fastighetsägare ytterligare ersättning med 25 procent av marknadsvärdeminskningen i enlighet med reglerna i expropriationslagen. Värderingen görs med utgångspunkt från ersättningsbestämmelser i Miljöbalken. Om Naturvårdsverket och du som fastighetsägare kommit överens om att diskutera försäljning så görs värderingen genom en bedömning av områdets marknadsvärde.

Marknadsvärdeminskningen/marknadsvärdet bedöms genom en jämförelse mellan den mark som du önskar få ersättning för (alternativt kan vara aktuell för försäljning) och jämförbar mark som nyligen har sålts på den öppna marknaden. När det gäller skogsmark görs också en värdering med hjälp av den så kallade beståndsmetoden, den tar med skogens långsiktiga avkastning.

– När naturreservatet är bildat tar förvaltningen vid, det vill säga skötseln av reservatet. Reservatsgränsen märks ut med målad vit stjärna och stolpar. För att uppnå syftet med ett naturreservat finns, förutom föreskrifter, en skötselplan. Den innehåller en beskrivning av vilka åtgärder som förvaltaren ska genomföra för att syftet med reservatet ska uppnås. Ramarna för förvaltarnas arbete står i beslutet och har diskuterats med dig i förväg. Planen anger när, var och hur åtgärderna ska genomföras.

Exempel på åtgärder kan vara slåtter, bete eller naturvårdsbränning, men också att anlägga och sköta stigar, parkeringsplatser och raststugor för friluftslivet. Vissa naturmiljöer som till exempel fjäll, myrar och gamla granskogar kräver normalt ingen eller endast mycket begränsad skötsel.

I det kulturpräglade naturlandskapet måste däremot ofta betesmarker, slåtterängar och strandängar fortsätta skötas/brukas för att naturvärdena ska bevaras. Oftast sätter förvaltaren upp en informationstavla som berättar om naturreservatet och om vad som gäller för allmänheten. Till mer välbesökta naturreservat tas även informationsbroschyrer och webbsidor fram.

Läs mer i broschyren:

Så bildas naturreservat