Samiska rättigheter och områdesskydd

Naturvårdsverket har uppdaterat och fördjupat vår kunskap om förhållandet mellan samiska rättigheter och skydd av områden som nationalparker och naturreservat.

Naturvårdsverket har genomfört ett projekt för att öka kunskapen om hur samiska rättigheter förhåller sig till skydd av områden som naturreservat. Ett resultat av projektet är en rapport som ger en bakgrund till frågan och även beskriver hur man bör gå till väga när man bildar och förvaltar naturreservat. Under hösten planerar Naturvårdsverket att implementera innehållet från rapporten i vår vägledning.

Att bilda naturreservat i renskötselområden (pdf, 555 kB)

Bakgrund

Svenska staten har erkänt samerna som ett urfolk och nationell minoritet. Staten har åtagit sig att främja det samiska folkets möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv. Av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk framgår att bland annat statliga myndigheter ska främja samernas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.

Renskötselrätten är en civil rättighet som uppstått genom samernas långvariga användning av marken för renskötsel, jakt och fiske. Av rennäringslagen (1971:437) framgår att renskötselrätten i huvudsak innebär en rätt för samebyar att inom renskötselområdet bruka marken för renbete, jakt och fiske. Men renskötselrätten inbegriper också andra rättigheter, som t.ex. att bygga anläggningar och att ta virke. Renskötselrätten är en bruksrätt av särskilt slag och har samma grundlagsskydd som annan egendom.

Skydd av naturområden som nationalpark eller naturreservat kan innebära inskränkningar i renskötselrätten, t.ex. genom att begränsa rätten att jaga och fiska.

Naturvårdsverkets arbete

Naturvårdsverket har uppdaterat och fördjupat vår kunskap om förhållandet mellan samiska rättigheter och skydd av områden som nationalparker och naturreservat.

Vi har därför genomfört ett arbete för att säkerställa att nationalparker och naturreservat bildas på ett transparent och rättssäkert sätt samtidigt som syftet med att skydda områdena uppnås. Arbetet inleddes med en konsultutredning under 2016 och har avslutats i september 2019.

Naturvårdsverkets arbete har baserat sig på en utredning som genomförts av två konsulter, Eivind Torp och Marie B. Hagsgård. Konsultutredningen sätter samernas rättigheter i ett internationellt och folkrättsligt perspektiv. Den belyser ett stort antal frågeställningar av olika karaktär. Bland annat:

  • Hur renskötselrätten och de allmänna intressena av samisk kultur och renskötsel kan påverkas av skydd av områden som nationalpark eller naturreservat.
  • Den historiska utvecklingen av regelverken för nationalparker och naturreservat i förhållande till renskötselrätten.
  • Hur samråd bör utformas.  

Konsultutredningen har redovisats i två rapporter:

Renskötselrätten och de allmänna intressena av samisk kultur och renskötsel i nationalparker och naturreservat (pdf 1 MB)

Rättsutredning om renskötselrätt i nationalparker och naturreservat (pdf 600 kB)

Naturvårdsverket tog under 2018/19 fram ett förslag till hur man bör gå till väga för att bilda naturreservat inom renskötselområdet. Under maj 2019 hölls en konsultation med ett antal samebyar, Sametinget, andra samiska representanter, berörda länsstyrelser och Skogsstyrelsen. Projektet har även haft en referensgrupp bestående av representanter för Sametinget, Svenska Samernas riksförbund och två länsstyrelser. Referensgruppen har löpande lämnat synpunkter på arbetet.

Med stöd av synpunkter från konsultationen och referensgruppen har därefter en rapport färdigställts. Under senhösten 2019 planerar Naturvårdsverket för ett webbinarium, riktat i första hand till länsstyrelserna, med inriktning på vägledning i frågan.