Samverkansprojekt 2021

Femton länsstyrelseprojekt har beviljats bidrag till åtgärder för grön infrastruktur. Bland annat handlar de om blommande ängsväxter, hyggesfria skogsbruksmetoder och plantering av blommande träd och buskar.

Länsstyrelserna har tagit fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur med förslag på många olika åtgärder för att stärka grön infrastruktur. Arbetet med grön infrastruktur har gått in i en ny fas med fokus på att implementera grön infrastruktur i viktiga samhällsprocesser och genomföra åtgärder i samverkan med olika aktörer. Takten i genomförande av åtgärder behöver öka samtidigt som fler goda exempel behöver lyftas fram som kan inspirera fler aktörer att bidra i arbetet med grön infrastruktur. Naturvårdsverket avsätter därför medel, för budgetår 2021, för att skapa möjlighet för länsstyrelserna att i samverkan öka takten i genomförandet av åtgärder som stärker och binder ihop biologiska värden i hela landskapet.

Om pilotprojekten

15 samverkansprojekt från 12 länsstyrelser beviljas. Beviljade projekt utgörs av samverkansprojekt med minst två aktörer. De har sin grund i de regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur och ska bidra till genomförandet av identifierade åtgärder och satsningar för grön infrastruktur. Projekten ska öka samverkan, vara kunskapshöjande och bidra till ett fortsatt långsiktigt arbete lokalt och regionalt samt bidra till ekologisk funktionalitet. Projekten ska samtidigt utgöra goda exempel som visar på hur vi tillsammans kan arbeta för att stärka grön infrastruktur och därmed biologisk mångfald.

Åtgärder i odlingslandskap

Öka andelen gräsmarksytor i Östersund och på Frösön, Jämtlands län

Syftet med projektet är att öka andelen gräsmarksytor i Östersund och på Frösön som sköts med slåtter med uppsamling. Genom att magra ut ytorna och slå vid rätt tidpunkt kan man öka förekomsten av gräsmarksarter, exempelvis kärlväxter och fjärilar. Det finns många kommunala gräsmarksytor som behöver en utökad eller annan gräsmarksskötsel för att bibehålla och utveckla naturvärden samt tillhandahålla ekosystemtjänster.

Målet med projektet är att andelen ängsmarksytor ska öka och att skötseln ska ge en ökad biologisk mångfald och därmed bidra till den gröna infrastrukturen i staden och Storsjöbygden.

Projektet genomförs av Länsstyrelsen i Jämtlands läns och Östersunds kommun.

Beviljade medel: 310 000 kronor till Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Kontaktperson: Malin Fuchs, Länsstyrelsen i Jämtlands län. 

malin.fuchs@lansstyrelsen.se

Gynna fältgentianabestånd i Norrtälje, Stockholms län

Syftet med projektet är ta fram ett arbetssätt i samverkan samt att restaurera för att få fler artrika gräsmarker. Projektet kommer att gynna ett antal fältgentianabestånd och ge dem större områden att spridas till. Fältgentianan är en av de gräsmarksväxter som minskat mest sedan mitten av 1900-talet i Sverige. Många andra gräsmarksarter kommer att gynnas av samma åtgärder som genomförs för fältgentiana. Projektet genomförs i Norrtälje kommun.

Genom kunskapsspridning och samverkan ska en långsiktig skötsel tas fram som förbättrar den gröna infrastrukturen och säkrar fältgentianans och många andra arters livsmiljöer.

Projektet genomförs av Länsstyrelsen i Stockholms län, Norrtälje Naturcentrum, Botaniska sällskapet och markägare.

Beviljade medel: 340 000 kronor till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kontaktperson: Ylva Berry, Länsstyrelsen i Stockholms län.

ylva.berry@lansstyrelsen.se

Gräsmarkernas gröna infrastruktur i Bygdeträsk-Göksjön-Andersvattnet, Västerbottens län

Projektet ska, i samverkan, stärka och utveckla gräsmarkernas gröna infrastruktur (kvalitet, areal och konnektivitet)  i området runt Bygdeträsket, Göksjön och Andersvattnet i Skellefteå kommun. Syftet är att gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänsten pollinering.

Projektet kommer att genomföra inventeringar med fokus på att identifiera gräsmarker för restaurering, skötsel- och restaureringsåtgärder på gräsmarker. Information kommer tas fram såsom digital information och underlag på länsstyrelsen webb, praktiska tips och inspiration till egna åtgärder.

Kontakt kommer att tas med markägare, Bygdeträsk byaförening, Bygdeträsk kulturförening, Bygdsiljums motorklubb, Bygdsiljumsbacken, vägföreningar, Skellefteå Kraft och Trafikverket.

Beviljade medel:  150 000 kronor till Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Kontaktperson: Emma Vidmark, Länsstyrelsen i Västerbotten. 

emma.vidmark@lansstyrelsen.se

Ätradalen, Västra Götalands län

Syftet med projektet är att förstärka sambandet mellan olika artrika miljöer, till exempel vägkanter och miljöer som angränsar till artrika marker och skyddade områden, för att gynna biologisk mångfald i landskapet. Med grund i handlingsplanen för grön Infrastruktur har ett geografiskt område i Ätradalen valts ut som projektområde i en av de utpekade värdekärnorna för stäppartad torräng i Ulricehamns kommun. I området finns flertalet artrika vägkanter, naturreservat med stäppartad torräng, flertalet Natura 2000- och objekt inom åtgärdsprogram för hotade arter.

Projektet ska genomföra naturvårdsbränning och skötsel av torrängar och angränsande marker i Ätradalen och åtgärder för att binda samman infrastrukturer t.ex. spridning av ängsfrö från artrika miljöer samt sprida information till verksamhetsutövare och allmänhet.

Samarbetspartners i projektet planeras vara markägare, Trafikverket, Västkuststiftelsen, Ulricehamns kommun, samhällsföreningar, insatser inom åtgärdsprogram för hotade arter samt Länsstyrelsens egen naturförvaltning.

Beviljade medel: 250 000 kronor till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Kontaktperson: Marina Bengtsson och Linnea Söderberg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

marina.bengtsson@lansstyrelsen.se

linnea.soderberg@lansstyrelsen.se

Skötselplanering för gräsmarker i värdetrakt Gammelbo och på Villingsbergs skjutfält, Örebro län

Målet med projektet är att kartlägga gräsmarker med höga och potentiellt höga naturvärden knutna till framför allt fjärilar och kärlväxter inom en utpekad värdetrakt, Gammelbo, och ett område med hög förekomst av arter, Villingsbergs skjutfält. Syftet är att med kartläggningen som grund optimera skötsel och eventuella restaureringar utifrån geografiska och historiska förutsättningar. Ett mål med projektet är också att ta fram lättanvänd metodik för uppföljning av effekter av åtgärder inom värdetrakter för gräsmarker, med utgångspunkt i förekomst av fjärilar och kärlväxter. Syftet är att lyfta vikten av uppföljning inom restaureringsprojekt på landskapsnivå.

Samarbetspartners är Sveaskog, Fortifikationsverket och Centrum för biologisk mångfald (CBM) vid Lantbruksuniversitet (SLU).

Beviljade medel: 205 000 kronor till Länsstyrelsen i Örebro län.  

Kontaktperson: Helena Rygne och Daniel Gustafson, Länsstyrelsen i Örebro län.

helena.rygne@lansstyrelsen.se

daniel.gustafson@lansstyrelsen.se

Ryfors golfbana, Jönköpings län

Syftet med projektet är att främja grön infrastruktur och öka den biologiska mångfalden genom att bland annat gynna pollinerare. Länsstyrelsen och Mullsjö kommun har i samråd med Ryfors golfbana valt ut ett antal åtgärder som framförallt ska gynna pollinerande insekter och därmed bevara och öka den biologiska mångfalden.

Projektet kommer att skapa boplatsområden för bland annat vildbin genom att skapa vegetationsfria sandytor och insektshotell placeras ut. Slåtterängar kommer att anläggas genom frösådd och plantering för att öka andelen blomrik ängsmark, som fungerar som födosöksområden för insekter. Informationsskyltar om grön infrastruktur, biologisk mångfald och pollinerarnas betydelse i naturen kommer att sättas upp vid klubbhuset.

Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län, Mullsjö kommun och Ryfors golfbana.

Beviljade medel: 114 800 kronor till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Kontaktperson: Sofia Ellergård, Länsstyrelsen i Jönköpings län.

sofia.ellergard@lansstyrelsen.se

Åtgärder i skog

Anpassat skogsbruk i vardagslandskapet, Västmanlands län och Uppsala län

Syftet med projektet är att, i samarbete med markägare, ta fram goda exempel på lämplig, långsiktig förvaltning av skogar i områden som har drabbats hårt av angrepp av granbarkborre. I Uppsala län kan det handla om torrare miljöer i anslutning till åsar och i Västmanland värdetrakter för barrskog med mellanliggande spridningskorridorer.

Projektet ska bland annat ta fram demonstrationsytor av åtgärder som gynnar både ett mer diversifierat och landskapsanpassat skogsbruk och som kan besökas och upplevas av skogsägare. Information kommer tas fram såsom handledning och infoskylt samt på sikt digitala underlag på länsstyrelsen webb.

Samarbetspartners är markägare, Skogsstyrelsen, Upplandsstiftelsen samt Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.

Beviljade medel: 500 000 kronor till Länsstyrelsen i Västmanlands län och Länsstyrelsen i Uppsala län gemensamt.

Kontaktperson: Kristina Hanson, Länsstyrelsen i Västmanlands län, och Sonja Preuss, Länsstyrelsen i Uppsala län.

kristina.hansson@lansstyrelsen.se

sonja.preuss@lansstyrelsen.se

Utveckling av naturvårdande skötsel och hänsyn för bok- och ekvärden i ett landskapsperspektiv, Skåne län

Projektet kommer att fokusera på naturvärden kopplat till ek och bok i norra Skåne och i södra Småland, men metoden är applicerbart för södra Sveriges skogslandskap. Mål med projektet är att leverera en rapport om vilka skötselbehov som finns och en kravspecifikation för digitalt besluts- och åtgärdsstöd för naturvårdande skötsel i ett landskapsperspektiv.

Samarbetspartners i projektet är Skogsstyrelsen Skånes distrikt/Helge å Model Forest, SÖDRA skogsägarna, Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap SLU, länsstyrelsen i Skåne län och Länsstyrelsen i Kronbergs län. För målgruppens involvering så kommer till bland annat Helge å Model Forests nätverk användas.

Beviljade medel: 540 000 kronor till Länsstyrelsen i Skåne län.

Kontaktperson: Gudrun Berlin, Länsstyrelsen i Skåne län.

gudrun.berlin@lansstyrelsen.se

Samverkan för trivallövskogens arter i Harrsjö, Västerbottens län

Syftet med projektet är att länsstyrelsen i samverkan med andra aktörer ska genomföra bevarande- och skötselåtgärder inom Harrsjöområdet i Skellefteå kommun för att gynna lövberoende arter. Projektet ska hitta arbetssätt och modeller för samverkan och kommunikation för att stödja arbetet med olika aktörers åtgärder i landskapet. Skogsstyrelsen, Holmen skog, Norra skogsägarna, intresserade privata markägare i området och ideell naturvård kommer att bjudas in att delta. Bland annat ska det bildas nätverk och arbetsgrupper av intresserade markägare och tillsammans med dessa ta fram en plan för fortsatta aktiviteter som höjer kunskapen om skötsel och bevarande av triviallöv, ger inspiration till egna insatser och kännedom om olika möjligheter. Beviljade medel: 210 000 kronor till länsstyrelsen i Västerbotten.

Kontaktperson: Emma Vidmark, Länsstyrelsen i Västerbotten.

emma.vidmark@lansstyrelsen.se

Åtgärder i odlingslandskap och skog

Grön infrastruktur på fastighetsnivå, Jönköpings län

Syftet med projektet är att göra grön infrastruktur och grön handlingsplan mer konkret, att visa hur man kan jobba med GI på fastighetsnivå samt att bidra till att den gröna infrastrukturen främjas i ett landskapsperspektiv. En fastighet även kommer att fortsättningsvis användas som demoobjekt för exkursioner och utbildningar för markägare och tjänstemän för att visa på och diskutera konkreta åtgärder för grön infrastruktur.

Projektet kommer genomföra praktiska åtgärder både inom jordbrukslandskap och i skogen. Exempel på åtgärder som kommer att genomföras är att anlägga och stärka brynmiljöer, öppna upp i betesmarker, gynna ädellövträd i bryn och åkerholmar, hamla träd skapa bättre förutsättningar för pollinatörer, testa hyggesfria skogsbruksmetoder och ställa om till lövskog i blandskogsbestånd.

Samarbetspartners är Skogsstyrelsen, Länsmuseet, SLU och markägare.

Beviljade medel: 188 000 kronor till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Kontaktperson: Sofia Ellergård, Länsstyrelsen i Jönköpings län.

sofia.ellergard@lansstyrelsen.se

Åtgärder i mosaiklandskap

Strategiskt arbete för bevarande av Mittlandets mosaiklandskap på Öland, Kalmar län

Projektet är en strategisk insats för att inleda kunskapsuppbyggnad och samarbete kring de höga landskapsvärdena i Ölands Mittland. Avsikten är att stärka den gröna infrastrukturen i området genom att i samverkan ta fram bevarande-, skötsel- och restaureringsåtgärder. I Mittlandet, på mellersta Öland, finns ett utpräglat mosaiklandskap med en lång rad exklusiva miljöer som ädellövskog, hässlen, rikkärr och olika typer av betesmarker, allt från torra och alvarliknande till kalkfuktängar. Detta mosaiklandskap med mängder av forn- och kulturlämningar har en mycket lång hävdhistorik vilket medfört att över 20 procent av landets rödlistade arter påträffats här. Det handlar om en av Sveriges artrikaste trakter som hotas av igenväxning, diken och avverkning. Projektets samarbetsparter är markägarorganisationerna LRF och Södra Skogsägarna samt skogs- och lantbrukare i Mittlandet. Andra viktiga samarbetsparter är Mörbylånga och Borgholms kommuner, Skogsstyrelsen, Ölands Vattenråd, Hembygdsföreningar, den ideell naturvården med flera.

Beviljade medel: 300 000 kronor till Länsstyrelsen i Kalmar län.

Kontaktperson: Susanne Forslund, Länsstyrelsen Kalmar län.

susanne.forslund@lansstyrelsen.se

Åtgärder i vattendrag och våtmarker

Våtmarkernas och vattendragens funktion och bidrag till grön infrastruktur, Gotlands län

Målet med projektet är att utreda våtmarkernas och vattendragens funktion och bidrag till grön infrastruktur, i två för sina våtmarker utpekade ”High Conservation Value Areas” på Gotland. Målet är också att ta fram skötselförslag för att stärka våtmarkernas gröna infrastruktur i området. Den förväntade leveransen i projektet är en rådgivning i rapportform.

Projektets samarbetspartner är markägaren till de två fastigheterna: Prästlönetillgångar i Visby Stift.

Beviljade medel: 72 000 kronor till Länsstyrelsen i Gotlands län. 

Kontaktperson: Ingrid Thomasson, Länsstyrelsen i Gotlands län.

ingrid.thomasson@lansstyrelsen.se

Anpassad dikesskötsel i jordbruket, Västmanlands län

Målet med projektet är att hitta metoder för skötsel av öppna diken i jordbrukslandskapet. Metoder som är mer effektiva för brukaren, med till exempel minskat behov av återkommande dikesrensningar. Projektet ska medföra ökad biologisk mångfald, minskat behov av återkommande dikesrensning eller störning, större inslag av buskar och träd, minskat läckage av näringsämnen till vattendrag, sjöar och hav från åkrar och därmed en mindre störd dikesmiljö.

Projektets samarbetspartner är Sala Vattenråd samt en brukare av åkern längs Hjulbäcken i Sala kommun.

Beviljade medel: 200 000 kronor till Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Kontaktperson: Kristina Hanson, Länsstyrelsen i Västmanlands län.

kristina.hansson@lansstyrelsen.se

Förvaltning av det miljöåterställda vattendraget Solälven samt närliggande skogs- och våtmarker, Norrbottens län

Syftet med projektet är att tillsammans med Sveaskog utreda hur man bäst förvaltar det miljöåterställda vattendraget Solälven med närliggande skogs- och våtmarker för att stärka och bevara den gröna infrastrukturen, biologiska mångfalden och viktiga ekosystemtjänster. Målet är att ta fram en Grön Infrastrukturplan för Solälvens avrinningsområde som beskriver områdets förutsättningar (främst markanvändning så som renskötsel, skogsbruk och naturvärden), redovisar förvaltningsförslag samt utreder och presenterar åtgärdsförslag för området. Exempel på åtgärder kan vara fiskeförvaltningsåtgärder, dikesåtgärder, skyddszonsplanering vid älven och närliggande våtmarker samt att ta bort vandringshinder.

Projektets samarbetspartner är Sveaskog.

Beviljade medel: 250 000 kronor till Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Kontaktperson: Amanda Ögren, Länsstyrelsen i Norrbottens län.

amanda.ogren@lansstyrelsen.se

Åtgärder i urban miljö

Företag med mark i exploaterade områden, Jönköpings län

Syftet med projektet att främja grön infrastruktur och öka den biologiska mångfalden genom att bland annat gynna pollinerare. I samråd med länsstyrelsen och Jönköpings kommun utförs lämpliga åtgärder som främjar grön infrastruktur och biologisk mångfald kring företaget Atteviks mark. Här kommer till stor del kommunens mark i anslutning till anläggningen att tas i anspråk. Företaget kommer under året att utföra liknande åtgärder som i sin helhet bekostas av företaget vid deras anläggning på Torsvik. Atteviks som företag kommer agera pilot och dragplåster för att visa andra företag vad som kan göras för att främja den biologiska mångfalden.

Länsstyrelsen kommer även att kontakta mot företag som äger och råder över mark i exploaterade områden och informationsinsatser kommer att riktas till aktuella företag för att uppmuntra dem till att utföra lämpliga åtgärder på sin mark.

Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings kommun och företaget Atteviks.

Beviljade medel: 129 400 kronor till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Kontaktperson: Sofia Ellergård, Länsstyrelsen i Jönköpings län.

sofia.ellergard@lansstyrelsen.se

Kontakt

Mikael Proos, Naturvårdsverket.

mikael.proos@naturvardsverket.se