Insatser för grön infrastruktur

Miljömålsrådets programområde syftar till att öka takten för genomförandet av grön infrastruktur. Det finns sju projekt inom programområdet.

Ett programområde kan sägas vara en ram för en satsning på myndighetsnivå. Syftet med programområdet är att öka takten i genomförandet av åtgärder för grön infrastruktur för att snabbare nå miljömålen. Det kräver samverkan, delaktighet och en kraftsamling för att komma framåt i frågor som är lämpliga att hantera på nationell nivå.

Miljömålsrådet har gett regeringen förslag på fyra nya etappmål och ett nytt regeringsuppdrag om grön infrastruktur. Förslagen har arbetats fram av etappmålsprojektet som presenteras nedan.

Miljömålsrådets årsrapport och förslag till regeringen 2021 (sverigesmiljomal.se) 

Naturvårdsverkets roll i programområdet

Naturvårdsverket är drivansvarig myndighet och har därmed ett samordnande ansvar för projekten i programområdet. Medverkande myndigheter är Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Riksantikvarieämbetet, Sveriges geologiska undersökning, Trafikverket, Boverket och länsstyrelserna.

Programförklaring Insatser för grön infrastruktur (pdf 60 kB)

Därför görs satsningen

I maj 2019 presenterade Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES, rapporten om tillståndet för världens biologiska mångfald och ekosystemtjänster. Situationen beskrivs som allvarlig och på sina håll mycket allvarlig. Om nuvarande trender i samhällsutveckling fortsätter kommer människan att drabbas ytterligare av brist på ekosystemtjänster och globala miljö- och hållbarhetsmål kommer inte att uppnås.

Plattform för biologisk mångfald – IPBES

Åtgärder som föreslås i rapporten är exempelvis att ta bort miljöskadliga subventioner samt att öka ekonomiska incitament för att uppmuntra beteenden som leder till positiv påverkan på ekosystem på alla samhällsnivåer.

Projekt inom programområdet

Sju projekt beslutades inom programområdet, varav ett är avslutat och ett är struket. Du kan läsa mer om projekten i arbetsplanen. 

Arbetsplaner för projekt inom programområdet (pdf 179 kB)

Projekt 1. Utveckla förslag till etappmål för grön infrastruktur

Projektet avslutades i mars 2021.

Projekt 2. Skötsel och restaurering av våtmarker och sötvattensmiljöer

Drivansvar: Naturvårdsverket (våtmarker), Havs- och vattenmyndigheten (sjöar och vattendrag)

Projektledare: Eva Amneus Mattisson, Naturvårdsverket och Jan Schmitbauer Crona, Havs- och vattenmyndigheten

Deltagare: Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Jordbruksverket, länsstyrelsen och Trafikverket

Kontakt

Projekt 3. Utveckling av juridiska styrmedel gällande viss vattenverksamhet

Drivansvar: Naturvårdsverket

Projektledare: Sara Andersson, Naturvårdsverket

Deltagare: Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Jordbruksverket, länsstyrelsen och Trafikverket

Kontakt

Projekt 4. Stärkta livsmiljöer och spridningsvägar i odlingslandskapet

Projektet är struket enligt beslut i Miljömålsrådet den 20 november 2020.

Projekt 5. Ett mer variationsrikt skogsbruk (dialog)

Drivansvar: Skogsstyrelsen

Projektledare: Helena Dehlin och Carl Appelqvist, Skogsstyrelsen

Deltagare: Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och länsstyrelsen, Ett mer variationsrikt skogsbruk (Skogsstyrelsen)

Kontakt

Projekt 6. En nationell strategi för natur- och kulturvårdande skötsel av skogar som förvaltas med naturvårdsmål (dialog)

Drivansvar: Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket

Projektledare: Johanna Ehlin, Skogsstyrelsen och Erik Hellberg Meschaks, Naturvårdsverket

Deltagare: Riksantikvarieämbetet, Jordbruksverket, länsstyrelsen och Naturvårdsverket

Kontakt

Projekt 7. Ekosystemtjänster i fysisk planering Drivansvar: Länsstyrelserna

Projektledare: Johan Niss, länsstyrelsen i Skåne

Deltagare: Naturvårdsverket, Boverket och länsstyrelserna

Kontakt