Hot mot ekosystemtjänster

Ekosystemen är grunden för människans existens och för vår livskvalitet. Dess förmåga att leverera de tjänster vi människor är beroende av håller dock på att urholkas av ett alltför ensidigt nyttjande. Det innebär risker för människors liv och hälsa.

Den pågående globala förlusten av livsmiljöer är påtaglig. I dag är uppskattningsvis 75 procent av jordens landyta tydligt påverkad av människans aktivitet. För att tillgodose den ökande efterfrågan på livsmedel, energi och material överutnyttjas naturens resurser. Det finns risk att 1 miljon av jordens uppskattningsvis 8 miljoner arter utrotas, varav flertalet under innevarande sekel.  

När arter eller ekologiska funktioner försvinner utarmas ekosystemen. Detta leder till att deras förmåga att leverera ekosystemtjänster försämras. Det är i första hand de reglerande, kulturella och stödjande tjänsterna som påverkas negativt. Om den nuvarande utvecklingen fortsätter, med minskad biologisk mångfald, försämring av ekosystemens funktioner och minskad leverans av ekosystemtjänster, kommer de globala Agenda 2030-målen för hållbar utveckling inte att nås.   

Global utvärdering av biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Ekonomiska drivkrafter har generellt inneburit en prioritering av näringsverksamhet framför miljöhänsyn. Detta på bekostnad av skydd och restaurering av natur, med negativa effekter på ekosystem och ekosystemtjänster som följd. Även om värdet av naturen uppmärksammas på allt fler politiska nivåer världen över, finns många miljöskadliga subventioner kvar, kopplade till exempelvis jordbruk och fossila bränslen. Dessa kan bland annat leda till avskogning, överfiske och slöseri med vattenresurser. 

Påverkansfaktorer bakom förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

De fem viktigaste direkta påverkansfaktorerna som har orsakat förlust av biologisk mångfald under de senaste 50 åren är: 

  • förändrad användning av mark och vatten, 
  • direkt övernyttjande av arter genom jakt och fiske, 
  • klimatförändringar, 
  • föroreningar och 
  • spridning av främmande arter. 

Påverkan på ekosystemen och förlust av biologisk mångfald har en negativ inverkan på ekosystemens möjlighet att leverera många ekosystemtjänster. De direkta påverkansfaktorerna drivs av en rad underliggande, indirekta faktorer som i sin tur relaterar till ekonomiska och sociala värden samt beteendemönster. 

De viktigaste indirekta påverkansfaktorerna är:   

  • våra produktions- och konsumtionsmönster,   
  • befolkningsdynamiken och 
  • den globala handeln och teknikutvecklingen.   

Påverkansfaktorernas effekter på den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna varierar mellan världens regioner och länder. 

Direkta påverkansfaktorer 

Förändrad markanvändning och direkt överutnyttjande av arter 

Sedan 1970 är överutnyttjande den faktor som har haft störst negativ påverkan för ekosystemen på land och i sötvatten. Över en tredjedel av jordens landyta och nästan tre fjärdedelar av jordens tillgängliga sötvattensresurser nyttjas till odling av grödor och boskapsskötsel. Den urbana arealen i världen har mer än fördubblats sedan 1992 och utbyggnaden av infrastruktur, såsom vägar, dammar, kraftverk och rörledningar för olja och gas, påverkar utbredningen av exempelvis skogar, våtmarker och gräsmarker negativt. 

Utvinning av förnybara och icke-förnybara resurser sker i stor skala. Som en följd av jordens ökande befolkning ökar också nyttjandet av naturresurser som exempelvis växter, djur, fossila bränslen och byggnadsmaterial. Detta har medverkat till att utsläppen av växthusgaser har fördubblats, vilket i sin tur har bidragit till att jordens medeltemperatur höjts. 

Klimatförändringar  

Klimatförändringar är en direkt påverkansfaktor som även förstärker andra faktorers effekter på naturen och mänskligt välbefinnande. I ekosystem som tidigare påverkats lite av mänsklig aktivitet, såsom tundran och taigan, konstateras nu tydliga effekter av klimatförändringarna. Många arter förmår inte anpassa sig till de snabba förändringarna, vare sig genom evolutionsprocesser eller förändrat beteende. Framtidsscenarier visar att klimateffekterna under kommande decennier kan bli den tydligaste påverkansfaktorn på den biologiska mångfalden och därmed på ekosystemtjänster. 

Föroreningar och främmande arter 

Giftigt avfall och förorening av jord, vatten och luft ökar i många regioner. Även om föroreningar sker lokalt sprids de ofta på ett sådant sätt att de har global påverkan. Särskilt plastföroreningarna i haven, som har ökat tiofaldigt sedan 1980, påverkar många arter. 

Sedan 1980 har antalet invasiva arter ökat med 40 procent, en ökning utan tecken på avtagande, associerad till ökad global handel och befolkningsdynamik. Nästan en femtedel av jordens yta riskerar att påverkas av spridningen av främmande djur- och växtarter. Det kan innebära direkta negativa effekter på den ursprungliga floran och faunan, påverkan på ekosystemens funktion och därmed en försämring av ekonomi och människors hälsa.